2011 г.: Семинар: Актуални проблеми на търговското право и гражданския процес

27–29 май 2011 г., София, хотел „Родина“

Борислав Белазелков, съдия във Върховния касационен съд
доц. Кристиан Таков, преподавател в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”
Стефан Стефанов, преподавател в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”
Хрипсиме Мъгърдичян, заместник-председател на Софийския районен съд

 

ПЕТЪК
8.30–9.30 регистрация на участниците
9.30–12.30
Актуални въпроси на неустойката по граждански и търговски сделки
лектор Кристиан Таков
• видове неустойка и практическите им ефекти
• формулиране на клаузите за неустойка
• кумулация на лихва с неустойка; олихвяване на неустойка
• прекомерност на неустойката
• екзорбитантност (неморален размер) на неустойката
• тежест на доказване и други процесуални аспекти при прекомерност и екзорбитантност.
11.00–11.30 кафе-пауза
12.30–13.30 обяд
13.30–17.00
Практически проблеми на исковете за попълване на масата на несъстоятелността
лектор Стефан Стефанов
• особености на обективното съединяване на искове
• основни елементи на преферентните искове и на исковете, основани на нееквивалентност на престациите
• атакуване на плащания, извършени чрез принудително изпълнение
• проблемът за границите на подозрителния период
• възражения срещу исковете за попълване на масата на несъстоятелността
• специфики на Павловия иск в производството по несъстоятелност
• особености на попълването на масата на несъстоятелността при отношения с дружества със специална инвестиционна цел
15.00–15.30 кафе-пауза

СЪБОТА
9.30–12.30
Обезпечително производство. Отговорност за разноските по делото
лектор Хрипсиме Мъгърдичян
• обезпечително производство
    – предпоставки за обезпечение на иска
    – видове обезпечителни мерки
    – заменяне на обезпечителни мерки
    – отмяна на обезпечението
• отговорност за разноските по делото
11.00–11.30 кафе-пауза
12.30–13.30 обяд
13.30–17.00
Заповедно производство
лектор Хрипсиме Мъгърдичян

• предпоставки и ред за издаване на заповед за изпълнение и заповед за незабавно изпълнение
• иск за съществуване на вземането
• защита на длъжника
15.00–15.30 кафе пауза

НЕДЕЛЯ
9.30–13.00
Актуални аспекти на въззивното обжалване
лектор Борислав Белазелков

• обжалване на решенията
    – съдържание на въззивната жалба, на отговора на въззивната жалба и на насрещна въззивна жалба
    – производство пред въззивния съд
    – правомощия на въззивния съд
• обжалване с частна жалба
    – съдържание на частната жалба
    – правомощия на съда по частната жалба
11.00–11.30 кафе пауза
13.00–13.30
Връчване на удостоверения за участие и закриване на семинара