2011 г.: Семинар: Законът за устройство на територията

13–15 април 2011 г., Велинград, хотел „Акватоник“

Валентина Бакалова, адвокат
Галина Солакова, зам.-председател на Върховния административен съд
Георги Ангелов, съдия във Върховния административен съд
Борислав Белазелков, съдия във Върховния касационен съд

СРЯДА

Отпътуване от София (паркинга пред Националния стадион „Васил Левски“ в 11.00 часа) – за участниците, ползващи организиран транспорт.

13.00–16.00 настаняване и регистрация

16.00–17.30

Взаимодействие и обусловеност на подробните устройствени планове и на кадастралната карта и кадастралните регистри при урегулиране на поземлените имоти. Действие на КККР и на ПУП -
част І

лектор Валентина Бакалова

 • прилагане на подробните устройствен планове, с които се предвижда изграждане на обекти – публична собственост на държавата и общините;

 • „национален обект“ по ЗДС;
 • „обекти с национално значение“ и „общински обекти от първостепенно значение“ по ЗУТ;

 • новите моменти в процедурите по отчуждаване за изграждане на обекти – публична собственост на държавата и общините.

 • практически проблеми при изграждането на инфраструктурни обекти от оператори на публични услуги (експлоатационни дружества).

 17.30–18.00 кафе пауза

18.00–19.00 дискусия по темата

20.00 вечеря

 

ЧЕТВЪРТЪК

закуска

9.30–11.00

Взаимодействие и обусловеност на подробните устройствени планове и на кадастралната карта и кадастралните регистри при урегулиране на поземлените имоти. Действие на КККР и на ПУП –
част ІІ

лектор Валентина Бакалова

 • изработването на проекти за ПУП – право и задължение на органите по чл. 124 ЗУТ;

 • изработването на проект за ПУП – право на заинтересуваните граждани и организации;

 • кадастърът – основа за устройственото планиране и за сделките с недвижими имоти;

 • идентификатор, граници, предназначение, площ и други допълнителни кадастрални данни за недвижимите имоти;

 • непълнота и грешка в кадастъра; спор за материално право; значение при определяне на обхвата на проекта за ПУП и компетентност на одобряващия орган;

 • заинтересувани страни в производството по одобряване на ПУП; групи недвижими имоти, непосредствено засегнати от плана;

 • разписен лист и кадастрален регистър.

11.00–11.30 кафе пауза

11.30–12.30 дискусия по темата

12.30–13.30 обяд

16.30–18.00

Актуални въпроси на оспорването на индивидуалните административни актове по Закона за устройство на територията и по Закона за кадастъра и имотния регистър
лектори Галина Солакова, Георги Ангелов

 • срокове за оспорване на някои индивидуални административни актове с оглед последните промени в ЗУТ;

 • касационно обжалване на ПУП;

 • заинтересувани страни в съдебните производства по ЗУТ и ЗКИР - определяне и конституиране;

 • съдебен контрол върху актовете на АГКК: за одобряване на кадастрални карти и техните изменения; по текуща поддръжка и актуализация на одобрените кадастрални карти и кадастрални регистри.

18.00–18.30 кафе пауза

18.30–19.30 дискусия по темата

20.00 вечеря

 

ПЕТЪК

закуска

9.30–11.00

Особености при вписването в нотариалните книги на актовете, с които се прехвърля правото на собственост или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижими имоти при одобрена кадастрална карта

лектор Борислав Белазелков

 • същност и действие на вписването;

 • персонална и реална система;

 • имотен регистър – предпоставки и производство по създаването му.

11.00–11.30 кафе пауза

11.30-13.00 Заключителна дискусия по темите на семинара с участието на лекторите

 • акцент върху най-важните проблеми;

 • споделяне на добри практики от участниците;

 • разглеждане на типични казуси от практиката;

 • обсъждане на проблеми на действащата нормативна уредба.

 Закриване на семинара и връчване на удостоверения за участие

 13.00–14.00 обяд

 14.15 отпътуване