Семинар: Нотариална дейност

11–13 април / 18–20 април 2008 г., София, хотел „Родина“

Кристиан Таков – преподавател в ЮФ на СУ  „Св. Климент Охридски”
Александър Кацарски – преподавател в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”
Борислав Белазелков – съдия във Върховния касационен съд
Красимир Влахов – съдия в Софийския градски съд
Ксения Белазелкова – нотариус

Програмата съответства на Въпросника за провеждане на конкурса за нотариуси и акцентира на последните промени в нормативната уредба и съдебната практика.

На семинара се проведоха и практически занятия – решаване и обсъждане на специално подготвени казуси по отделните теми, както и отговори на конкретно поставени от участниците въпроси.

Програмата е подходяща и за всички юристи с интереси в областта на гражданското право.

 

ПЕТЪК

8.30–9.30 регистрация на участниците

9.3012.30 Нотариални действия при сделки с недвижими имоти и при облигационни договори

Лектор Кристиан Таков

• форма
• недействителност
• упълномощаване и преупълномощаване
• нотариални действия при обезпечение

11.00–11.30 кафе-пауза

12.30–13.30 обяд

13.3015.00 Етажна собственост. Съпружеска имуществена общност

Лектор Красимир Влахов

15.00–15.30 кафе пауза

15.3017.30 Наследяване

Лектор Ксения Белазелкова

• приемане и отказ от наследство
• договори с наследство
• видове завещания
• форма, отмяна и недействителност на завещание

 

СЪБОТА

9.3012.30 Търговски дружества и търговско представителство

Лектор Александър Кацарски

• учредяване и непарични вноски в търговски дружества
• управление и представителство на търговски дружества
• преобразуване на търговски дружества
• сделки с търговски предприятия
• сделки с дружествени дялове
• представителство в търговското право

11.00–11.30 кафе пауза

12.30–13.30 обяд

13.3017.30 Собственост и ограничени вещни права

Лектор Красимир Влахов

• способи за придобиване
• съсобственост; разпореждане със съсобствени имоти
• възстановяване на собственост по реституционни закони
• нотариални действия по приватизационни сделки

15.00–15.30 кафе пауза

 

НЕДЕЛЯ

9.3013.30 Нотариално производство

Лектори Борислав Белазелков, Ксения Белазелкова

• доказателства и доказателствени средства
• доказване правото на собственост
• видове нотариални удостоверявания; нищожност
• поправки, допълнения и заличавания
• вписвания

11.00–11.30 кафе пауза

13.3014.00 Връчване на удостоверения за участие и закриване на семинара