-10%

Систематика на правната информатика

ISBN: 954-730-176-4
15,30 лв.
17,00 лв.
+

Авторът изследва концептуалната структура на правната информатика, която се схваща като наука за организиране, обработка и използване на правната информация. След кратък исторически преглед на развитието на науката, нейните определения, систематики на учебни курсове и съвременно състояние, авторът разглежда основанията за създаване на систематика на правната информатика. Тези основания идват от определенията на информацията и техните конкретизации спрямо правната информация. Възприетото общонаучно определение за информация аргументира разглеждането на правните информационни изследвания като системни изследвания на правото. На тази основа се разглеждат съотношенията между правната информатика и близки по предмет и методи научни направления като правната теория, информатиката, информационното и интернет правото.

1. УВОД

1.1. История на правната информатика

1.2. Определения на правната информатика

1.3. Преглед на схващанията за систематиката

1.4. Систематика на курсовете по правна информатика

1.4.1. Първите систематики

1.4.2. Обобщеният опит

1.4.3. Съвременното състояние

1.5. Изводи от прегледа

1.6. Предпоставки за развитие на научната систематика

1.7. Предпоставки за формиране на учебното съдържание

1.8. Съотношения на правната информатика с други науки

1.8.1. Правната информатика и правните науки

1.8.2. Информатиката

1.8.3. Информационно и Интернет право

2. ПРОБЛЕМАТИКА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

2.1. Теоретична правна информатика

2.1.1. Общи проблеми

2.1.2. Свободната информация

2.1.3. Свързаната информация

2.1.4. Способи за обработка на правната информация

2.1.5. Съдържателната проблематика

2.1.5.1. Общият проблем

2.1.5.2. Потребители на правна информация

2.1.5.3. Информационни процеси в правната система

2.1.5.4. Използване на правната информация

2.1.5.5. Други теми в съдържателната проблематика

2.2. Приложни аспекти на правната информатика

2.2.1. Общи проблеми

2.2.2. Юридическите бази данни и правните информационни системи

2.2.3. Индивидуални средства за обработка на правната информация

2.2.4. Юридическите бази знания и експертните системи

2.2.5. Проблематиката на електронното правителство

2.2.6. Приложните разработки, създавани от науката

3. ПРОБЛЕМАТИКА НА ПРЕПОДАВАНЕТО И ИЗУЧАВАНЕТО НА ПРАВНАТА ИНФОРМАТИКА

3.1. Задачи на учебната дисциплина

3.2. Уводна част

3.3. Теоретичната правна информатика

3.4. Приложната правна информатика

3.5. Информационните технологии и практическото обучение

3.6. Обучение на специалисти за изграждане на електронното правителство

4. ОБЩИ ПРОБЛЕМИ НА ПРАВНАТА ИНФОРМАТИКА

4.1. Компютърът като инструмент на правната информатика

4.2. Правната информатика като експериментална наука

4.3. Методологичните функции на правната информатика

4.4. Основният научен проблем на правната информатика