Социални права на българските граждани

Второ допълнено и актуализирано издание

ISBN: 978-954-28-4030-5
26,00 лв.
+

Книгата е посветена на социалните права на българските граждани: трудовите, осигурителните и правото на социално подпомагане. Тя се състои от четири глави и заключение. В първа глава се прави преглед на възникването, признаването и утвърждаването на социалните права и на тяхната международноправна закрила. Подбрани са основните трудови права: на труд, на здравословни и на безопасни условия за неговото полагане, на възнаграждение, на отпуск, на синдикално сдружаване, на стачка и др. Следват осигурителните права – на обществено осигуряване, на здравно осигуряване, на здраве и на социално подпомагане на най-бедната и уязвима част от обществото. Заключението обобщава, че въпреки обилното законодателство социалните права на българските граждани в годините на прехода от социализъм към капитализъм са сериозно накърнени от ширещата се бедност, която не осигурява сигурност и справедливост в обществото. Във второто издание са включени три нови параграфа: за правото на човешко достойнство и социалните права; за правото на професионална квалификация и преквалификация, както и за правото на участие на работниците в управлението на предприятието.

В книгата е използвана практиката на Конституционния съд, както и практиката на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд.

Книгата е предназначена за съдии, прокурори, адвокати, юрисконсулти, работодатели, синдикални дейци, за дирекциите и отделите по човешки ресурси и лични състави, за службите по труда и социалната политика, за научни работници, за студенти по право и за всички, които се интересуват от защитата на социалните права.

Авторът

Съкращения
Преговор към второто издание
Въведение

Възникване и обособяване на социалните права

Понятие за социално право и социални права

Особената закрила при състояние на уязвимост

Достойнството в правото и социалните права

Трудови права

Основното право на труд

Право на здравословни и безопасни условия на труд

Право на обезщетение при смърт или увреждане на здравето

Право на професионална квалификация и преквалификация

Право на трудово възнаграждение

Право на определено работно време

Право на платен годишен отпуск

Право на запазване на трудовото правоотношение при промяна на работодателя

Право на предварителна закрила при уволнение

Право на съдебна защита срещу незаконно уволнение

Право на сдружаване на работниците и служителите и на работодателите

Право на колективно договаряне

Право на стачка

Осигурителни права

Общо субективно осигурително право

Право на обществено осигуряване

Право на краткосрочно обществено осигуряване

Право на дългосрочно обществено осигуряване

Право на здраве

Право на здравно осигуряване

Право на социално подпомагане

Общото субективно право на социално подпомагане

Право на социални помощи

Право на социални услуги

Заключение
Използвана литература
Предметен указател