Социални права на българските граждани

ISBN: 978-954-28-3253-9
22,00 лв.
+

Социалните права на българските граждани: трудовите, осигурителните и правото на социално подпомагане

Книгата се състои от четири глави, заключение и допълнение. В началото се прави преглед на възникването, признаването и утвърждаването на социалните права и тяхната международноправна закрила. В България тези права са уредени в Конституцията от 1991 г. и обилното социално законодателство.

Подбрани са основните трудови права:

  • на труд;
  • на здравословни безопасни условия за неговото полагане;
  • на възнаграждение;
  • на отпуск;
  • на синдикално сдружаване;
  • на стачка;
  • на тяхната съдебна защита и др., чийто брой расте.

Следват правата на обществено осигуряване, здраве и здравно осигуряване и на социално подпомагане за най-бедната и уязвима част от обществото.

Заключението обобщава, че въпреки обилното законодателство, социалните права на гражданите в годините на прехода от социализъм към капитализъм са сериозно накърнени от ширещата се бедност и не осигуряват достойно равнище на живот и сигурност. Използвана е практиката на Конституционния съд, на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд.

Завършването на книгата съвпадна с връхлетялата ни световна пандемия от Covid-19 и въведеното извънредно положение. Това наложи кратко допълнение за тяхното отрицателно отражение върху социалните права.

Книгата е предназначена за съдии, адвокати, работодатели, синдикални дейци, за службите по труда и социалната политика, научни работници, студенти по право и всички, които се интересуват от защитата на социалните права.

Глава първа. ВЪВЕДЕНИЕ

§ 1. Възникване и обособяване на социалните права

§ 2. Понятие за социално право и социални права

§ 3. Видове социални права

§ 4. Особената закрила при състояние на уязвимост

Глава втора. ТРУДОВИ ПРАВА

§ 5. Трудово право и трудови права

§ 6. Основното право на труд

§ 7. Право на здравословни и безопасни условия на труд

§ 8. Право на обезщетение при смърт или увреждане на здравето

§ 9. Право на трудово възнаграждение

§ 10. Право на определено работно време

§ 11. Право на платен годишен отпуск

§ 12. Право на запазване на трудовото правоотношение при промяна на работодателя

§ 13. Право на предварителна закрила при уволнение

§ 14. Право на съдебна защита срещу незаконно уволнение

§ 15. Право на сдружаване на работниците и служителите и на работодателите

§ 16. Право на колективно договаряне

§ 17. Право на стачка

Глава трета. ОСИГУРИТЕЛНИ ПРАВА

§ 18. Общо субективно осигурително право

§ 19. Право на обществено осигуряване

§ 20. Право на краткосрочно обществено осигуряване

§ 21. Право на дългосрочно обществено осигуряване

§ 22. Право на здраве

§ 23. Право на здравно осигуряване

Глава четвърта. ПРАВО НА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

§ 24. Общото субективно право на социално подпомагане

§ 25. Право на социални помощи

§ 26. Право на социални услуги