-10%
6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Тоньо Железчев - Прехвърляне на дялове и акции от търговски дружества вместо изпълнение на паричен дълг (Статия 1)

Пламен Панайотов - Престъпно превеждане на суми извън страната по банков път (Статия 2)

Борис Вл. Велчев - Наказателноправни аспекти на дипломатическия имунитет (Статия 3)

Васил Киров - Функции и компетентност на кмета на общината (Статия 4)

Росен Ташев - Еволюция на теорията за източниците на правото през XIX и XX век (Статия 5)

Атанас Василев - Въпроси на размерите на обезщетенията по трудово правоотношение (Статия 6)

ДИСКУСИИ

Георги Хорозов - Право на (върху) търговско предприятие (Статия 7)

Йордан Борисов - Последици при смърт на наемодателя по жилищнонаемно правоотношение (Статия 8)

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

Ружа Иванова - Понятие и обхват на сближаване на законодателствата с правото на Европейската общност (Статия 9)

МЛАДИ АВТОРИ

Христо Христозов - Смъртта на жалбоподателя в производството по Европейската конвенция за правата на човека (Статия 10)

ИЗ ЧУЖДЕСТРАННИЯ ОПИТ

Смъртното наказание в САЩ през 1995 година (Статия 11)

ЮРИДИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Евгени Танчев - Европейското конституционно право в системата на юридическото образование (Статия 12)

ПРАВО И ЕЗИК

Мария Костова - Правна филология: статус и статут (Статия 13)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Емилия Къндева - Принос в теорията и практиката на данъчния процес (Статия 14)

Маргарита Чинова, Даниела Доковска - Принос в правната теория за наказателноотговорните лица (Статия 15)

Научен живот