СТАТИИ

Тоньо Железчев - Прехвърляне на дялове и акции от търговски дружества вместо изпълнение на паричен дълг

Пламен Панайотов - Престъпно превеждане на суми извън страната по банков път

Борис Вл. Велчев - Наказателноправни аспекти на дипломатическия имунитет

Васил Киров - Функции и компетентност на кмета на общината

Росен Ташев - Еволюция на теорията за източниците на правото през XIX и XX век

Атанас Василев - Въпроси на размерите на обезщетенията по трудово правоотношение

ДИСКУСИИ

Георги Хорозов - Право на (върху) търговско предприятие

Йордан Борисов - Последици при смърт на наемодателя по жилищнонаемно правоотношение

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

Ружа Иванова - Понятие и обхват на сближаване на законодателствата с правото на Европейската общност

МЛАДИ АВТОРИ

Христо Христозов - Смъртта на жалбоподателя в производството по Европейската конвенция за правата на човека

ИЗ ЧУЖДЕСТРАННИЯ ОПИТ

Смъртното наказание в САЩ през 1995 година

ЮРИДИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Евгени Танчев - Европейското конституционно право в системата на юридическото образование

ПРАВО И ЕЗИК

Мария Костова - Правна филология: статус и статут

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Емилия Къндева - Принос в теорията и практиката на данъчния процес

Маргарита Чинова, Даниела Доковска - Принос в правната теория за наказателноотговорните лица

Научен живот