Трудов договор

ISBN: 978-954-608-242-8
19,80 лв.
+

Анализирана е правната уредба на трудовия договор с основните му компоненти: сключване, изменение и прекратяване. Проследени са промените в Кодекса на труда след второто издание от 2008 г. Разгледани са всички въпроси, свързани с многообразието и спецификата на трудовите договори: срочни трудови договори, договори със срок за изпитване, договори за допълнителен труд, еднодневни трудови договори, трудови договори за работа от разстояние, трудови договори при надомна работа; недействителност на трудовия договор и прочее.
Синтезирана е богатата практика на Върховния касационен съд по прилагане на Кодекса на труда след 2008 г. Критично са анализирани становищата в правната литература и в съдебната практика по редица постановки и казуси.
Така изданието предлага на любезния читател един завършен и издържан във всяко отношение авторски труд, който ще подпомогне специалистите – практикуващите юристи, в усвояването и в прилагането на правната уредба на трудовия договор.
Авторът на книгата проф. д-р Кругер Милованов е работил в Института за правни науки на Българска академия на науките.
В течение на дълги години е преподавател в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.
Участвал е активно в изработването на действащия Кодекс на труда, както и на най-същественото му изменение от 1992 година.
Автор е на множество научни и научнопопулярни монографии, студии и статии в областта на трудовите отношения.
Понастоящем работи като адвокат.

Глава I. Сключване на трудовия договор

Глава II. Изменение на трудовия договор

Глава III. Общи въпроси на прекратяването на трудовия договор

Глава IV. Общи основания за прекратяване на трудовия договор

Глава V. Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя

Раздел първи. Общи въпроси

Раздел втори. Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя с предизвестие

Раздел трети. Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие

Глава VI. Прекратяване на трудовия договор от работодателя

Раздел първи. Общи въпроси

Раздел втори. Прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие

Раздел трети. Прекратяване на трудовия договор от работодателя без предизвестие

Глава VII. Прекратяване на трудов договор за допълнителен труд

Глава VІІІ. Специална закрила при прекратяване на трудовия договор

Глава ІX. Правни средства за защита срещу незаконно прекратяване на трудовия договор