-10%

Трудово право

десето преработено и допълнено издание

ISBN: 978-619-226-071-2
49,50 лв.
55,00 лв.
+

Трудът е велика и уникална способност, присъща само на Човека. И основа на неговата цивилизация. Библейско изкупление за грях и проклятие за страдание. Средство за оцеляване и начин на съществуване. Извор на здраве и вдъхновение, който прогонва самотата и изцелява душата. Триумф на силата на човешкия дух. Вездесъщ като Човека – вечния Сизиф!

Трудът е животът на Човека. Човекът в действие. Неговото творческо битие. Негов образ и неповторим като него. Със създаденото в труда Човек продължава да живее и след като вече тленно го няма.

Многопластово е битието на труда. Правото го „хваща“ в различни ракурси: застинал и превърнат в материя, въплътен в звук, багри и слово, или жив и бликащ в неукротимата енергия на Човека.

Трудовото право регулира живия труд в процеса на неговото полагане, за да въведе ред и организираност, да създаде права и задължения, да утвърди човешкото достойнство, да даде малко справедливост и душа на труда, за да не му позволи да загнива и животът в него да умира.

Книгата е написана по действащото българско трудово право. В нея са разгледани въпросите на възникването, действието и прекратяването на индивидуалното трудово правоотношение, както и на колективното трудово право: сдружаване на работниците и работодателите, тристранно сътрудничество, колективно договаряне, информиране и консултиране на работниците, колективни трудови спорове, право на стачка и др.

Книгата е учебник за студенти юристи. Но тя може да бъде използвана и от практикуващи юристи, икономисти, специалисти по труда и от всеки, който се интересува от правото на своето ежедневие.


Васил Мръчков – Професор по трудово и осигурително право. Доктор на юридическите науки. Автор на научни трудове в областта на трудовото, осигурителното и международното трудово право.

ГЛАВА ПЪРВА. ПОНЯТИЕ И ОБЩА
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТРУДОВОТО ПРАВО

§ 1. Възникване на трудовото право

§ 2. Предмет на регулиране на трудовото право

§ 3. Метод на регулиране на трудовото право

§ 4. Система на трудовото право

§ 5. Функции на трудовото право

§ 6. Място на трудовото право в системата на българското право

§ 7. Отграничаване на трудовото право от други правни отрасли

ГЛАВА ВТОРА. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ
НА ТРУДОВОТО ПРАВО

§ 8. Понятие и правно значение

§ 9. Видове основни принципи на трудовото право

§ 10. Съдържание на основните общи принципи на трудовото право

ГЛАВА ТРЕТА. ИЗТОЧНИЦИ НА ТРУДОВОТО ПРАВО

§ 11. Понятие и обща правна характеристика

§ 12. Видове източници на трудовото право

§ 13. Съотношение между източниците на трудовото право

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. ТРУДОВОПРАВНИ НОРМИ

§ 14. Обща правна характеристика

§ 15. Действие на трудовоправните норми

§ 16. Видове трудовоправни норми

ГЛАВА ПЕТА. ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ

§ 17. Правно значение на трудовото правоотношение

§ 18. Понятие за трудовото правоотношение

§ 19.Индивидуални и колективни трудови правоотношения

§ 19а. Субективно трудово право

ГЛАВА ШЕСТА. СТРАНИ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ

§ 20. Работникът или служителят като страна на индивидуалното трудово правоотношение

§ 21. Работодателят като страна на индивидуалното трудово правоотношение

ГЛАВА СЕДМА. ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ

§ 22. Понятие и видове

§ 23. Трудовият договор като основание за възникване на индивидуалното трудово правоотношение

§ 24.  Видове трудови договори

§ 25. Конкурсът като основание за възникване на индивидуалното трудово правоотношение

§ 26. Изборът като основание за възникване на индивидуалното трудово правоотношение

§ 27. Недействителност на основанието за възникване на индивидуалното трудово правоотношение

ГЛАВА ОСМА. ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ

§ 28. Определеност и стабилност на индивидуалното трудово правоотношение

§ 29. Изменение на характера и мястото на работата от работодателя

§ 30. Запазване на трудовото правоотношение при промени в работодателя

ГЛАВА ДЕВЕТА. ТРУДОВА КНИЖКА

§ 31. Същност и издаване на трудовата книжка

§ 32. Съдържание на трудовата книжка

ГЛАВА ДЕСЕТА. РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВКИ

§ 33. Обществени функции и понятие за работно време

§ 34. Видове работно време

§ 35. Работен ден и работна седмица

§ 36. Извънреден труд

§ 37. Разпределение и изчисляване на работното време

§ 38. Почивки

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА. ОТПУСКИ

§ 39. Източници, понятие и значение

§ 40. Видове отпуски

§ 41. Ползване на отпуските

§ 42. Правни гаранции за ползването на отпуските

ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА. ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

§ 43. Правна уредба и същност на трудовото възнаграждение

§ 44. Системи за определяне на трудовото възнаграждение

§ 45. Минимална и основна работна заплата. Допълнителни трудови възнаграждения

§ 46. Особени случаи на трудово възнаграждение

§ 47. Ред за определяне на трудовото възнаграждение

§ 48. Ред и гаранции за изплащане на трудовото възнаграждение

ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА. КОМПЕНСАЦИОННИ ПЛАЩАНИЯ ПО ТРУДОВОТО
ПРАВООТНОШЕНИЕ

§ 49. Понятие и разграничения

§ 50. Видове компенсационни плащания

ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУДА

§ 51. Правна характеристика и видове правила за здравословни и безопасни условия на труда

§ 52. Общи правила за безопасните и здравословни условия на труда

§ 53. Отказ на работника или служителя да изпълнява възложената му работа

ГЛАВА ПЕТНАДЕСЕТА. СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА ТРУДА НА НЯКОИ КАТЕГОРИИ
РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ

§ 54. Понятие, основание и обхват

§ 55. Специална закрила на труда на непълнолетните

§ 56. Специална закрила на жените – работнички и служителки

§ 57. Специална закрила на лицата с намалена работоспособност

ГЛАВА ШЕСТНАДЕСЕТА. СОЦИАЛНО-БИТОВО И КУЛТУРНО ОБСЛУЖВАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ

§ 58. Същност на социално-битовото и културното обслужване на работниците и служителите в предприятието

ГЛАВА СЕДЕМНАДЕСЕТА. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ     

§ 59. Същност и правна уредба

§ 60. Договори за придобиване на професионална квалификация

ГЛАВА ОСЕМНАДЕСЕТА. ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА И ДИСЦИПЛИНАРНА ОТГОВОРНОСТ

§ 61. Понятие и значение на трудовата дисциплина

§ 62. Дисциплинарната отговорност – понятие и основание

§ 63. Дисциплинарни наказания

§ 64. Дисциплинарно производство

ГЛАВА ДЕВЕТНАДЕСЕТА. ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

§ 65. Понятие и видове имуществена отговорност на работодателя

§ 66. Имуществена отговорност на работодателя при смърт или увреждане на здравето
на работника или служителя

§ 67. Имуществена отговорност на работодателя за нарушаване на трудовите права на работника или служителя

§ 68. Понятие и видове имуществена отговорност на работника или служителя

§ 69. Пълна имуществена отговорност на работника или служителя

§ 70. Ограничена имуществена отговорност на работника или служителя

§ 71. Ред за осъществяване на имуществената отговорност на работника или служителя

ГЛАВА ДВАДЕСЕТА. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

§ 72. Общи въпроси

§ 73. Общи основания за прекратяване на трудовия договор

§ 74. Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя с предизвестие

§ 75. Прекратяване на трудовия договор
от работника или служителя без предизвестие

§ 76. Право на уволнение

§ 77. Уволнение с предизвестие

§ 78. Уволнение без предизвестие

§ 79. Предварителна закрила при уволнение

§ 80. Прекратяване на изборното трудово правоотношение

§ 81. Момент на прекратяване на трудовото правоотношение

§ 82. Обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение

ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА. ЗАЩИТА СРЕЩУ НЕЗАКОННО УВОЛНЕНИЕ

§ 83. Понятие за защита срещу незаконно уволнение

§ 84. Оспорване на законността на уволнението пред работодателя       

§ 85. Съдебна искова защита срещу незаконно уволнение

ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА. БЕЗРАБОТИЦА И НЕЙНИТЕ ТРУДОВОПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ

§ 86. Обща правна характеристика на безработицата

§ 87. Понятие за безработица. Кръг на безработните лица

§ 88. Трудови права и задължения на безработните

§ 89. Права, задължения и насърчения на работодателите за създаване на нови работни места

ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА. ТРУДОВ СТАЖ

§ 90.Източници, понятие и правно значение на трудовия стаж

§ 91. Отклонения на трудовия стаж от трудовото правоотношение

§ 92. Установяване и изчисляване на трудовия стаж

ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА. ИНДИВИДУАЛНИ ТРУДОВИ СПОРОВЕ

§ 93. Понятие и видове индивидуални трудови спорове

§ 94. Ред за разглеждане на индивидуалните трудови спорове

§ 95. Въведение и система на изложение

ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ

§ 96. Правна уредба

§ 97. Състав и функции на общото събрание на работниците и служителите

§ 98. Информиране и консултиране на работниците и служителите в предприятието

ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА. СИНДИКАЛНО СДРУЖАВАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ

§ 99.    Право на синдикално сдружаване

§ 100. Правно положение на синдикалните организации

§ 101. Представителни синдикални организации

ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА. СДРУЖАВАНЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ

§ 102. Правото на сдружаване на работодателите

§ 103. Правно положение на работодателските организации

§ 104. Представителни работодателски организации

ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ОСМА. ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

§ 105. Поява, исторически преглед и правна уредба на тристранното сътрудничество

§ 106. Същност на тристранното сътрудничество

§ 107. Национална система за тристранно сътрудничество

ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА. КОЛЕКТИВНО ПРЕГОВАРЯНЕ И КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

§ 108. Възникване, функции и правна уредба

§ 109. Правна същност, предмет, видове и страни по колективния трудов договор

§ 110. Колективно преговаряне, сключване и съдържание на колективния трудов договор

§ 111. Срок, влизане в сила, изменение и вписване на колективния трудов договор

§ 112. Действие на колективния трудов договор

§ 113. Искова защита срещу неизпълнение на колективния трудов договор

§ 114. Недействителност на колективния трудов договор

ГЛАВА ТРИДЕСЕТА. КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ СПОРОВЕ

§ 115. Правна уредба на колективните трудови спорове

§ 116. Понятие и видове колективни трудови спорове

ГЛАВА ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА. ДОБРОВОЛНО УРЕЖДАНЕ И АРБИТРАЖ ПО КОЛЕКТИВНИТЕ ТРУДОВИ СПОРОВЕ

§ 117. Понятие и видове

§ 118. Непосредствени преговори

§ 119. Посредничество и помирение

§ 120. Трудов арбитраж

§ 121. Средства за въздействие при доброволното уреждане на колективните трудови спорове

ГЛАВА ТРИДЕСЕТ И ВТОРА. ПРАВО НА СТАЧКА

§ 122. Стачката в българското право

§ 123. Субекти, съдържание и правна природа на правото на стачка

§ 124. Видове стачки

§ 125. Ред и гаранции за провеждане на стачката

§ 126. Незаконна стачка

ГЛАВА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ СТАЧКА

§ 127. Същност и забрана на локаута

§ 128. Забрана за приемане на нови работници и служители

ГЛАВА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА. КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА ПРАВНАТА УРЕДБА НА ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

§ 129. Обществени функции и контролни органи

§ 130. Права и задължения на контролните органи

§ 131. Принудителни административни мерки

ГЛАВА ТРИДЕСЕТ И ПЕТА. АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА НАРУШЕНИЯ НА ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

§ 132. Юридически отговорности за нарушения на трудовото законодателство

§ 133. Административнонаказателна отговорност за нарушения на трудовото законодателство

§134. Ред за осъществяване на административнонаказателната отговорност за нарушения на трудовото законодателство