-10%

Устройство на територията – част ІІ

Подзаконови нормативни актове
2 16 С02
10. издание
към 1 декември 2021 г.
ISBN: 978-619-226-208-2
  • Издателство:
  • Страници:
    216
  • Година на издаване:
    2021
8,01 лв.
8,90 лв.
+

Сборникът включва нормативни актове по прилагането на Закона за устройство на територията, с които се определят номенклатурата на видовете строежи, условията и редът за разрешаване ползването на строежите, минималните гаранционни срокове, съставянето на актове и протоколи по време на строителството, обхватът, съдържанието и редът за съставяне на техническите паспорти на строежите, редът за обследване на аварии в строителството и за ликвидиране на последиците от тях, принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи.

Поместени са и актовете, уреждащи издаването на удостоверения за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти или упражняване на строителен надзор и задължителното застраховане в проектирането и строителството.

1. Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи

2. Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

3. Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

4. Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите

5. Наредба № 1 за обследване на аварии в строителството

6. Наредба № 13 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол

7. Наредба № РД‑02-20-25 за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор

8. Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството