-10%

Закон за устройство на територията

2 16 С01
17. актуализирано издание
към 13 ноември 2023 г.
ISBN: 978-619-226-184-9
  • Издателство:
  • Корица:
    мека
  • Страници:
    464
  • Година на издаване:
    2023
11,61 лв.
12,90 лв.
+

Изданието представя законовата уредба на отношенията, свързани с устройството на територията, с инвестиционното проектиране и строителството, с режима и ограниченията върху собствеността за устройствени цели, както и с контрола върху устройството на територията – оспорване на индивидуални административни актове, административен контрол, недопускане и отстраняване на незаконното строителство.

Поместени са Законът за устройство на територията, Законът за устройството и застрояването на Столичната община и Законът за устройството на Черноморското крайбрежие. Включен е и Законът за регионалното развитие, с който се уреждат разработването, управлението и информационното осигуряване на концепции и схеми за пространствено развитие на национално и регионално равнище.

Текстовете са анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби, с препращания към други нормативни актове и между правни норми, включени в сборника.

1. Закон за устройство на територията

2. Закон за устройството и застрояването на Столичната община

3. Закон за устройството на Черноморското крайбрежие

4. Закон за регионалното развитие

Информационно приложение
І. Основни изисквания към строежите (Приложение І към Регламент (ЕС) № 305/2011)
ІI. Извлечение от Закона за културното наследство[права и задължения на собствениците или ползвателите на недвижими културни ценности; териториалноустройствена защита]
IІI. Решения на Народното събрание за налагане на мораториуми
IV. Тълкувателни решения