-10%

Възпитателни мерки за малолетни и непълнолетни правонарушители

ISBN: 978-954-730-720-9
9,90 лв.
11,00 лв.
+

В книгата се изследва ефектът на измененията в Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни от 2004 г. върху дейността на специализираните органи и институции в сферата на превенцията на правонарушения на лицата на възраст от 8 до 18 години. Чрез анализ на характера на особеното производство по налагане на възпитателните мерки „настаняване в социално-педагогически интернати“ и „настаняване във възпитателни училища-интернати“ се защитава тезата, че по своя характер тази процедура е по-скоро административна. Разгледана е подробно съдебната практика по настаняване на малолетни и непълнолетни в специализирани възпитателни заведения. Изложени са изводи относно типичните нарушения при определянето на възпитателните мерки по настаняването в институциите – както формалните нарушения, така и тези, свързани с качеството на съдебните актове. Представени са вижданията на автора относно някои несполучливи законодателни решения при промените в ЗБППМН от 2004 г. и са посочени проблемите в практиката във връзка с празнотите в закона. Изследването е пречупено през призмата на съответствието на закона и практиката с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.

В края на книгата е направен анализ на процедурата по настаняване в специализирани институции и съответствието й с ЕКПЧ на основата на практиката на Европейския съд по правата на човека.


Доцент Светла Маргаритова-Вучкова е доктор по право, работи от дълги години в областта на правата на човека и преподава криминология в Бургаския свободен университет.

Увод

Глава първа. Понятие и характер на възпитателните мерки и на реда за налагането им

1. Понятието „противообществена проява“

2. За характера на процедурата по налагане на възпитателните мерки

3. За характера на възпитателните мерки

4. Приложно поле на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Глава втора. Производството за налагане на възпитателните мерки от местните комисии  (емпиричен анализ)

1. Образуване на възпитателното дело

2. Изготвяне на доклади по възпитателното дело

3. Процесуално представителство на малолетния или непълнолетния правонарушител пред комисията

4. Други елементи на състезателност в процедурата пред местната комисия

5. Неправилни практики на местните комисии

6. Възпитателни дела на институционализираните деца

7. Решенията на местните комисии

Глава трета. Производството по разглеждане на възпитателното дело пред районния съд (емпиричен анализ)

1. Правната уредба до 2004 г.

2. Образуване на делото в съда

3. Участници в съдебното производство

3.1. Участие на малолетния/непълнолетния

3.2. Участие на доверен представител или адвокат

3.3. Участие на прокурор

4. Актът на съда

4.1. Обща характеристика

4.2. За качествените характеристики на съдебния акт

4.2.1. За мотивираността на решението

a) „Формалните“ мотиви

б) Добрите практики

4.2.2. За съответствието на определената възпитателна мярка – настаняване в СПИ или ВУИ, на характера на противообществената проява

а) Тестът за пропорционалност

б) Основания за избор на мярката „настаняване в институция“

4.2.3. За срока на определената възпитателна мярка

а) Началното определяне на срока за настаняване

б) За продължителността на престоя във възпитателно училище-интернат и социално-педагогически интернат

4.2.4. Проблеми относно определянето в решението на конкретен интернат

Глава четвърта. Обжалване на решението на съда (емпиричен анализ)

Глава пета. Несполучливите законодателни решения и празнотите в закона (емпиричен анализ)

1. Отнетото правомощие на прокурора да налага мерки за обществено въздействие по чл. 61 НК

2. Давностните срокове

3. Противоречието между чл. 12–13 и чл. 28, ал. 1

4. Празнотите в законодателството

4.1. Съотношението възпитателна мярка – пробация

4.2. Образуването на възпитателно дело за всяка отделна проява

Глава шеста. Не/съответствието на процедурата по настаняване в институции с Европейската конвенция за правата на човека

1. Съответствие с чл. 5, т. 1, б. „d“

2. Съответствие с чл. 5, т. 4

3. Съответствие с чл. 6