Юридическа отговорност на независимите оценители и на регистрираните одитори

18,00 лв.
+

Предлаганата монография представлява опит за цялостно третиране на въпросите, свързани с юридическата отговорност на независимите оценители и на регистрираните одитори. За целта посредством използване на историческият, сравнително-правният и логико-юридическият метод е направен анализ на тяхната гражданскоправна, административна, дисциплинарна и наказателна отговорност, като съществено място заемат предложенията de lege ferenda. С оглед по-голяма пълнота и яснота на изследването е обърнато внимание и на същността, историческото развитие и нормативната уредба на оценителската и одиторската дейност.