-10%
7,00 лв.
7,78 лв.

Доставка в електронна форма.

VARIA

Живко Сталев – Обща теория на нормативните актове (Статия 1)

Борис Спасов – За парламентаризма (Статия 2)

Цанка Цанкова – За понятието и определението на фактическото съпружеско съжителство (Статия 3)

Гълъбина Петрова – Семейното право в Средновековна България (Статия 4)

Юлия Бояджиева – Престъпност по интернет – криминологични аспекти (Статия 5)

Явор Бояджиев – Гражданскоправна и наказателноправна отговорност (Статия 6)

СЪДЕБНА ВЛАСТ

Васил Мръчков – За характера на правоотношенията на съдии, прокурори и следователи (Статия 7)

Нено Неновски – Въпроси на съдебната система в юриспруденцията на Конституционния съд (Статия 8)

АРХИВ НА „ЮРИДИЧЕСКИ СВЯТ“

Една присъда за пробългарска дейност в Титова Македония (Статия 9)

ЧУЖДЕСТРАННО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Никола Йосифов – Новият Кодекс на труда на Руската федерация (Статия 10)

НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Нено Неновски – Включва ли конституционната ревизия възможността за отмяна на конституционни разпоредби? (Статия 11)

Байчо Панев – Криминологичната теория за стигматизацията в условията на един глобализиран свят (Статия 12)

ОТЗИВИ

Кирил Георгиев – Един научен труд по виктимология (Статия 13)

БИБЛИОГРАФИЯ

Маргарита Модева – Библиография на българската правна литература за 1999 г. (Статия 14)