-10%

Юридически свят 1/2009

ISBN: 1311-3488
7,00 лв.
7,78 лв.

Доставка в електронна форма.

VARIA

Емилия Друмева - Примат на правото на Европейския съюз пред националното право (в практиката на Конституционния съд) (Статия 1)

Жасмин Попова - Първоинстанционен съд на Европейските общности (обща характеристика) (Статия 2)

Кристиан Таков - Гражданскоправни аспекти на корупцията (Статия 3)

Атлиана Недкова - Развитие на правната уредба на осигурителните отношения по задължителното здравно осигуряване в България (Статия 4)

СТО И ТРИДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ

Евгени Йочев - Търновската Конституция и несменяемостта на съдиите (Статия 5)

ЧУЖДЕСТРАННО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Христос Казандзис - Компетентност за издаване на нормативен акт в Република Гърция (Статия 6)

БИБЛИОГРАФИЯ

Маргарита Модева - Библиография на българската правна литература (2006–2007 г.) (Статия 7)

Съдържание на списание "Юридически свят" за периода 2004-2008 (Статия 8)