Юридически свят 1/2009

е-списание
ISBN: 1311-3488

VARIA

Емилия Друмева - Примат на правото на Европейския съюз пред националното право (в практиката на Конституционния съд)

Жасмин Попова - Първоинстанционен съд на Европейските общности (обща характеристика)

Кристиан Таков - Гражданскоправни аспекти на корупцията

Атлиана Недкова - Развитие на правната уредба на осигурителните отношения по задължителното здравно осигуряване в България

СТО И ТРИДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ

Евгени Йочев - Търновската Конституция и несменяемостта на съдиите

ЧУЖДЕСТРАННО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Христос Казандзис - Компетентност за издаване на нормативен акт в Република Гърция

БИБЛИОГРАФИЯ

Маргарита Модева - Библиография на българската правна литература (2006–2007 г.)