VARIA

Вихър Кискинов - Към обща теория на правото на информационното общество

Жасмин Попова - Обща характеристика на Съда на публичната служба

Райна Николова - Принципи на радио- и телевизионната дейност

Николай Николов - Доказване и доказателства по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност

Владимир Шейтанов - Правозащитен прочит на делото в Либия

В 40-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Красимира Средкова - Тревожно състояние на законодателния процес в България (Изводи от дейността на Консултативния съвет по законодателството при председателя на 40-то Народно събрание)

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Васил Мръчков - Критичен преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове през 2008 г.