Васил Мръчков - Конституционна защита на правото на платен годишен отпуск

Александър Драгиев - Доказване и доказателствени средства в съдебния процес в международния съд на ООН

Мария Кьосева - Критерии за определяне подсъдността на Върховния административен съд като първа инстанция

Веселин Христов - Мнимо представителство и злоупотреба с представителна власт (Историческо и сравнителноправно изследване)

Мария Вълканова - Характеристика на правото на откуп при договора за застраховка „Живот” в случай на смърт в полза на трето лице

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Васил Янарлиев - Оперативно-издирвателното законодателство състояние, характеристики и насоки за усъвършенстване

БИБЛИОГРАФИЯ

Маргарита Модева - Библиография на българската правна литература за 2008 г.