-10%

Юридически свят 1/2021

7,00 лв.
7,78 лв.

Доставка в електронна форма.

VARIA

Николета Кузманова – Обект и система на наказателноправната защита на свободата на религията (Статия 1)

Поля Голева – Относно размера на задължението по чл. 236, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите (Статия 2)

Тодор Коларов – Същност на процесуалната субституция и разграничаването ѝ от други институти на гражданския процес (Статия 3)

Александър Драгиев – Понятие за субективен елемент на обичайната норма на международното право (Статия 4)

ЧУЖДЕСТРАНЕН УЧЕН

Елизавета Фролова – Неокантианската философия на правото – преход от „дължимото“ към „съществуващото“ (Статия 5)

БИБЛИОГРАФИЯ

Благовеста Балканджиева – Библиография на българската правна литература за 2019 г. (Статия 6)

АВТОРИТЕ В БРОЯ (ПО РЕДА НА ПУБЛИКАЦИИТЕ ИМ)

VARIA

Николета Кузманова – Обект и система на наказателноправната защита на свободата на религията (Статия 1)

Поля Голева – Относно размера на задължението по чл. 236, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите (Статия 2)

Тодор Коларов – Същност на процесуалната субституция и разграничаването ѝ от други институти на гражданския процес (Статия 3)

Александър Драгиев – Понятие за субективен елемент на обичайната норма на международното право (Статия 4)

ЧУЖДЕСТРАНЕН УЧЕН

Елизавета Фролова – Неокантианската философия на правото – преход от „дължимото“ към „съществуващото“ (Статия 5)

БИБЛИОГРАФИЯ

Благовеста Балканджиева – Библиография на българската правна литература за 2019 г. (Статия 6)

АВТОРИТЕ В БРОЯ (ПО РЕДА НА ПУБЛИКАЦИИТЕ ИМ)