Доставка в електронна форма.

Не се предлага

КОНСТИТУЦИОННО ПРАВОСЪДИЕ

Живко Сталев – Сезиране на КС и сигнализиране от съд за противоконституционност на закон, приложим по делото, висящо пред съда (Статия 1)

Нено Неновски – За откритите заседания на Конституционния съд (Статия 2)

Георги Марков – Решенията на Конституционния съд относно свободата на средствата за масова информация (Статия 3)

Маргарита Златарева – Конкретен нормен контрол за конституционносъобразност във Федерална Република Германия и Република България (Статия 4)

VARIA 

Борис Спасов – По Закона за администрацията (Статия 5)

Снежана Начева – Конституционната цивилизация и първият български конституционен модел – Търновската конституция от 1879 г. (Статия 6)

Васил Мръчков – Съдебна защита на правото на стачка (Статия 7)

Красимира Средкова – Осигурителноправна закрила на майчинството (Статия 8)

Екатерина Трендафилова – Необходими промени в Наказателния процес (Статия 9)

Цветанка Лозанова – Международен механизъм за защита на правата на човека – правна същност, видове и тенденции на развитие (Статия 10)

Михаил Михайлов, Недялко Котов – Българо-турската декларация за ненападение от 1941 г. (Статия 11)

ПРЕГЛЕД НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Васил Мръчков – Критичен преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове през 1998 г. (Статия 12)

СТО ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФ. ЦЕКО ТОРБОВ (с непубликван на български език труд)

Валентина Топузова-Торбова, Весела Ляхова – Цеко Торбов: Биобиблиография (Статия 13)

Цеко Торбов – Юридическият критицизъм и учението за естественото право у Леонард Нелсон (Статия 14)

Нено Неновски – За професор Цеко Торбов (Статия 15)

НАУЧЕН ЖИВОТ

Юлия Бояджиева – Българската асоциация по криминология и нейната дейност (Статия 16)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Конституция на Република Полша (Статия 17)