-10%
7,00 лв.
7,78 лв.

Доставка в електронна форма.

НА ПРАГА НА XXI ВЕК

Живко Сталев – Правото и правната наука през следващото хилядолетие (Статия 1)

VARIA

Нина Гевренова – Държавна санкция на недържавните източници на трудовото право (Статия 2)

Малина Новкиришка-Стоянова – Наемът на вектигален имот в римското право (Статия 3)

Байчо Панев – За комплексна методика при изследване на корупцията (Статия 4)

Поля Голева – Недействителността на учредено търговско дружество – основания, обявяване, последици (Статия 5)

Георги Близнашки – Съвременната конституция като ценностна харта (Статия 6)

Борис Спасов – Парламентарен имунитет (Статия 7)

ЕДНА АКТУАЛНА ТЕМА: ОМБУДСМАНЪТ

Марк Вердюсен – Парламентарният посредник в страните от Европейския съюз (Статия 8)

АРХИВ НА „ЮРИДИЧЕСКИ СВЯТ“

Борис Яновски – (Юристите, правните знания и правното обучение в историята на България) (Статия 9)

ПРАКТИКА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД

Нено Неновски – Конституционният съд на Република България и закрилата на основните права (Статия 10)

ПРЕГЛЕД НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Васил Мръчков – Критичен преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове през 1999 г. (Статия 11)

НОВА КНИГА

Нено Неновски – Сава Пенков. 700 години Швейцария. Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2000, 195 стр. (Статия 12)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Конституция на Република Турция (Статия 13)