НА ПРАГА НА XXI ВЕК

Живко Сталев – Правото и правната наука през следващото хилядолетие

VARIA

Нина Гевренова – Държавна санкция на недържавните източници на трудовото право

Малина Новкиришка-Стоянова – Наемът на вектигален имот в римското право

Байчо Панев – За комплексна методика при изследване на корупцията

Поля Голева – Недействителността на учредено търговско дружество – основания, обявяване, последици

Георги Близнашки – Съвременната конституция като ценностна харта

Борис Спасов – Парламентарен имунитет

ЕДНА АКТУАЛНА ТЕМА: ОМБУДСМАНЪТ

Марк Вердюсен – Парламентарният посредник в страните от Европейския съюз

АРХИВ НА „ЮРИДИЧЕСКИ СВЯТ“

Борис Яновски – (Юристите, правните знания и правното обучение в историята на България)

ПРАКТИКА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД

Нено Неновски – Конституционният съд на Република България и закрилата на основните права

ПРЕГЛЕД НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Васил Мръчков – Критичен преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове през 1999 г.

НОВА КНИГА

Нено Неновски – Сава Пенков. 700 години Швейцария. Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2000, 195 стр.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Конституция на Република Турция