ДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ 10 НОЕМВРИ 1989

Желю Желев – Десет години по-късно. Уроци за бъдещето

VARIA

Нено Неновски – Подлежи ли на конституционен съдебен контрол законът за ревизия на Конституцията?

Евгени Танчев – Възникване и развитие на конституциите

Стефка Наумова – Социологията на правото – актуални проблеми и перспективи

Гълъбина Петрова – Отношенията между православната църква и държавата в България (1878-1944)

Лазар Груев – Незаявяване на неплатежоспособност (чл. 227б от Наказателния кодекс)

Юлия Бояджиева – Криминологична характеристика на престъпността в банковата система

Веселин Вучков – Предмет на процесуалното доказване

Методи Марков – Възможности за участие в стопанската дейност на ненавършилите пълнолетие лица

Владимир Георгиев – Небанковите финансови институции

НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Васил Мръчков – Кодексът за задължителното обществено осигуряване и развитието на осигурителното право

ЧУЖДЕСТРАНЕН УЧЕН

Марат Баглай – Развитие на конституционното право на Русия и на науката за него

120 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВЕНЕЛИН ГАНЕВ (с непубликуван досега труд)

Нено Неновски – Венелин Ганев (Curriculum vitae)

Венелин Ганев – Социологията и нормативното гледище

Валентин Георгиев – Теоретичното наследство на Венелин Ганев

Димитрина Милкова – Проф. Венелин Ганев – ярък представител на хуманистичната традиция в българската и европейската юридическа мисъл

Янаки Стоилов – Учението на Венелин Ганев за правните субекти: Развитие на класификацията и нейните правнонормативни проекции

БИБЛИОГРАФИЯ

Маргарита Модева – Библиография на българската правна литература за 1997 г.

ОТЗИВИ

Байчо Панев – Криминологичните проникновения в „Глобализацията“ на Зигмунд Бауман

Кирил Георгиев – Психологическата теория за правото на Лев Петражицки, представена от Ради Каранджулов

IN MEMORIAM

Петър Цанков – Проф. д-р Веселин Каракашев