VARIA

Димитър Михайлов – Валутно престъпление и квалифицирана контрабанда

Александър Драгиев – Решаване на дело от Международния съд на ООН при отсъствие на някоя от страните му

Боряна Мусева – Из лабиринта на международната компетентност по граждански и търговски дела

Кирил Киров – Двадесет и пет години от подписването на Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки и петнадесет години от присъединяването на България към тази конвенция

ИСТОРИЯ НА ПРАВОТО

Веселин Христов – Представителството: възникване и развитие (Кратки исторически и сравнителноправни бележки)

Евгени Йочев – 110 г. от приемането на първия български наказателен закон

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Васил Мръчков – Критичен преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове през 2005 г.

Красимира Средкова – Критичен преглед на практиката на Върховния административен съд по държавното обществено осигуряване през 2005 г.