Юридически свят 2/2007

ISBN: 1311-3488

VARIA

Боряна Мусева – Връзка и взаимодействие между българското и европейското международно частно право

Таня Йосифова – Общата правна рамка на електронната търговия в Европейската Общност (Директива 2000/31/ЕО) и разрешенията в българския Закон за електронната търговия

Елена Тодорова – Система на съдебна защита на Европейския съюз

Георги Пенчев – Предотвратяване и отстраняване на екологичните вреди по европейското право

Райна Койчева – Наследствените пенсии в България от Освобождението до наши дни (правно-исторически анализ)

ЧУЖДЕСТРАНЕН УЧЕН

Детлев Белинг – Църковно трудово право и църковна юрисдикция по трудови дела

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Васил Мръчков – Критичен преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове през 2006 г.