-10%

Юридическо задължение

ISBN: 978-619-226-129-0
13,50 лв.
15,00 лв.
+

Книгата представлява опит да се поставят проблеми на съвременната теория на правото през призмата на понятието за юридическо задължение. Задълженията на личността имат своите морални, политически и юридически основания. Нормативният характер на юридическото задължение като мяра на дължимо поведение и начините за институционализиране на социалните задължения в правото са негови особености.
Юридическото задължение има различни проявления. Едни задължения сe институционализират в правото за всички субекти. Други задължения се установяват за определен субект на правото като специални. Задълженията проявяват особености в рамките на частното и публичното право. Съществуват и особени юридически задължения: положителните задължения, задълженията за упражняване на субективно право и автоотнасящите се задължения.
Юридическите задължения неизменно се свързват със субективните права. Отношенията между тях протичат на различни нива и в различна форма. Те надхвърлят представата за традиционната корелативна връзка. Задълженията и правата не са подчинени едно на друго. Връзката между между тях се осъществява в рамките на правния статус на лицата или обхваща правните сфери на два и повече субекти. 


Бойка Чернева е преподавател по обща теория на правото, обща теория на държавата и юридическа техника. Води лекционни курсове във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и ВСУ „Черноризец Храбър”. Гост-преподавател е в УНСС по правна психология и философия на правото. Автор е на монографията „Понятие за права на човека: една европейска правна традиция” и на редица статии по проблеми на правото и държавата. 

Глава I
Понятие за юридическото задължение

1. Терминологични уточнения и отграничаване на юридическото задължение от близки правни понятия

1.1. Юридическо задължение и правен дълг

1.2. Термините „юридическо задължение“, „субективно задължение“ и „облигация“

1.3. Правна дължимост и юридическа задължителност

1.4. Лингвистичното определение за юридическо задължение на Хърбърт Харт

2. Основни възгледи за същността на юридическото задължение

2.1. Идеята за задълженията в Древна Гърция и Древен Рим

2.2. Класическата естественоправна теория за легитимността на юридическите задължения

2.3. Правният позитивизъм и презумпцията за правна задължителност

2.4. Юридическото задължение като правна гаранция

2.5. Юридическото задължение като мяра на необходимо и възможно поведение

3. Юридическото задължение като вид социално задължение

3.1. Същност на социалните задължения

3.2. Институционализиране на социалните задължения в правото

3.3. Отрицателният характер на юридическото задължение

4. Определяне на понятието за юридическо задължение

4.1. Проблемът за самостоятелния характер на юридическото задължение    

4.2. Определение за юридическо задължение

4.3. Юридическото задължение като мяра на дължимо поведение

4.4. Гарантиране на изпълнението на юридическите задължения с правна принуда.

Глава II
Видове юридически задължения

1. Възникване и развитие на общотеоретичната идея за основните задължения на личността

1.1. Идеята за естествените задължения

1.2. Институционализиране на естествените задължения в правото

1.3. Естествените задължения на личността и конституционните задължения на гражданите

2. Основни и производни юридически задължения

2.1. Критерият за разграничаване на юридическите задължения на основни и производни

2.2. Основни юридически задължения

2.3. Производни юридически задължения

2.4. Значение на класификацията на юридическите задължения на основни и производни

3. Други видове юридически задължения

3.1. Общи и специални юридически задължения

3.2. Частноправни и публичноправни задължения

3.3. Юридически задължения за определено поведение и за постигане на определен резултат

4. Особени видове юридически задължения

4.1. Положителни юридически задължения

4.2. Автоотнасящи се задължения

4.3. Задължения за упражняване на субективно право

4.4. Задължение за изпълнение на юридическа санкция

Глава III
Взаимодействие между юридическо задължение и субективно право

1. Теорията за корелативната връзка между юридическо задължение и субективно право

1.1. Възникване и развитие на корелативната теория

1.2. Критика на Теорията за корелативната връзка

1.3. Направления на теорията за корелативната връзка между юридическо задължение и субективно право

2. Същност на връзката между юридическо задължение и субективно право

2.1. Юридическо задължение, субективно право и правно отношение

2.2. Философски, социално-политически и специалноюридически смисъл на връзката между юридическо задължение и субективно право

2.3. Нива на взаимодействие между юридическо задължение и субективно право

3. Вътрешни форми на взаимообвързаност между юридическо задължение и субективно право

3.1. Взаимодействие между юридическо задължение и субективно право в рамките на status juris

3.2. Вътрешна форма на взаимодействие между основни задължения и права

3.3. Вътрешна форма на взаимодействие между производни задължения и права

4. Външни форми на взаимодействие между юридическо задължение и субективно право

4.1. Едностранни външни форми на взаимодействие между задължения и права

4.2. Корелативна връзка между юридическо задължение и субективно право