-10%

Закони за собствеността

2 04 С02
18. актуализирано издание
към 5 юни 2024 г.
ISBN: 978-619-226-247-1
  • Издателство:
  • Корица:
    мека
  • Страници:
    376
  • Година на издаване:
    2024
9,81 лв.
10,90 лв.
+

В изданието са включени основните нормативни актове, уреждащи собствеността, другите вещни права и тяхното придобиване, изгубване и защита, владението и вписванията.

Представена е специалната нормативна уредба, свързана с управлението и разпореждането с държавната и общинската собственост.

В информационното приложение са поместени диспозитивите на тълкувателни решения и постановления на ВС, ВКС и ВАС по прилагането на Закона за собствеността, Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост.

Текстовете са анотирани с предишни редакции на отменени и изменени разпоредби, с препращания към други нормативни актове, към решения на Конституционния съд и към тълкувателни решения и постановления.

1. Конституция на Република България (извлечение)

2. Закон за собствеността

3. Закон за управление на етажната собственост

4. Закон за държавната собственост

5. Закон за общинската собственост

6. Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост

7. Правилник за вписванията

Информационно приложение
I. Решение на Президиума на Народното събрание за тълкуване на чл. 52 от Закона за собствеността във връзка с чл. 21 и следващите от Указа за опазване на селското стопанство
II. Извлечение от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията
III. Тълкувателни постановления и тълкувателни решения