-10%

Заместване в дълг по чл. 102, ал. 1 ЗЗД

ISBN: 978-954-730-983-8
15,30 лв.
17,00 лв.
+

Книгата представлява първото съвременно изследване у нас на института на заместването в дълг по чл. 102 ЗЗД. С оглед на общата препращаща норма на чл. 288 ТЗ тази уредба намира приложение и спрямо заместването в дълг при търговските сделки по смисъла на част трета на Търговския закон, доколкото в него не се съдържат особени правила.

На основата на задълбочен анализ на действащата нормативна уредба на института, историческото му развитие от римското право до наши дни, сравнителноправен преглед на законодателните разрешения в други държави, съпоставка с други сходни правни институти на българското облигационно и търговско право, както и на критичен коментар на съдебната практика авторът разработва основните въпроси за прехвърляне на дълг чрез заместването на предишния длъжник с нов длъжник (встъпване в дълг). Предметът на изследването обхваща теоретичното изясняване на същността на прехвърлянето на дълг, и по-конкретно на заместването в дълг като един от правните способи за промяна на длъжника в облигационното отношение, а също и правните конструкции, чрез които може да се осъществи заместването на длъжника с нов длъжник.

В книгата се предлагат решения на редица въпроси, които възникват във връзка с отношенията между страните, участващи при заместването в дълг, и с оглед на някои празноти в законовата уредба на института. Изследването дава възможност за преодоляване на някои практически проблеми в правоприлагането и създава добра основа за законодателно усъвършенстване на този институт.

Трудът е предназначен за научни работници, практикуващи юристи и студенти по право, както и за всички, които проявяват интерес в областта на гражданското и търговското право.


Красимир Коев е доктор по право, главен асистент в Юридическия факултет на БСУ по облигационно право, търговско право и основи на гражданското право. Адвокат от Бургаската адвокатска колегия.

ГЛАВА I. ПОНЯТИЕ, СЪЩНОСТ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДОГОВОРА

§ 1. Историческо развитие и сравнителноправни бележки

1.1. Поемане на дълг в римското право

1.2. Идеята за заместване в дълг в пандектното право

1.3. Уредба на заместването в дълг по други правни системи

1.4. Развитие на уредбата в българското право

§ 2. Понятие

2.1. Дефиниция

2.2. Съществени признаци на заместването в дълг като институт

§ 3. Същност на договора за заместване в дълг

3.1. Договор в полза на трето лице

3.2. Теория за предложението и теория за договор, сключен от falsus procurator

3.3. Тристранен договор

3.4. Цесия на задължения (цесионна теория)

3.5. Критика на теориите относно правната същност на договора за заместване в дълг. Заместването в дълг като акт на опрощаване

§ 4. Характеристики на договора за заместване в дълг

4.1. Уреден от закона договор

4.2. Престационен, а не организационен договор

4.3. Абстрактен договор

4.4. Неформален договор

4.5. Хипотези на формален договор

4.6. Несамостоятелен (акцесорен) договор

4.7. Договор от общата част

§ 5. Отграничение от сходни правни фигури

5.1. Заместване в дълг (чл. 102, ал. 1 ЗЗД) и встъпване в дълг (чл. 101 ЗЗД)

5.2. Заместването в дълг и новацията

5.3. Заместване в дълг и поемане на изпълнението

5.4. Заместване в дълг по чл. 102, ал. 1 ЗЗД и прехвърляне на правоотношението по чл. 102, ал. 3 ЗЗД

5.5. Заместване в дълг и продажба на наследство по чл. 212 ЗЗД

5.6. Заместването в дълг и поръчителството

5.7. Особени хипотези на заместване в дълг

ГЛАВА II. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

§ 1. Общи бележки

1.1. Относно предмета на договора за заместване в дълг

1.2. Относно формата на договора за заместване в дълг

1.3. Особености при договарянето на форма за действителност на договора за заместване в дълг по чл. 102, ал. 1 ЗЗД

§ 2. Прехвърлимост на задълженията, предмет на договора

2.1. Задължения от нищожно правоотношение

2.2. Задължения от унищожаемо правоотношение

2.3. Условни задължения

2.4. Естествени задължения (naturalis obligatio)

2.5. Задължения за чисто лична престация (intuitu personae)

2.6. Спорни задължения

2.7. Несамостоятелни задължения (т.е. такива, които съответстват на несамостоятелни права като поръчителство, залог и ипотека)

2.8. Бъдещи задължения

2.9. Множество задължения

2.10. Солидарни задължения

2.11. Ипотечни задължения, следващи от ипотека върху недвижим имот

2.12. Задължения по предварителен договор (чл. 19 ЗЗД)

§ 3. Правни конструкции при сключване на договора

3.1. Обща постановка

3.2. Едностранно поемане на дълг

3.3. Двустранно поемане на дълг

3.4. Конверсия при договора за заместване в дълг

3.5. Привативна субективна делегация

3.6. Одобрението на кредитора при двустранно поемане на дълг

3.7. Правна същност на одобрението

3.8. Предмет на одобрението

3.9. Одобрението като акт на разпореждане

3.10. Одобрението при заложен кредитор и при активна солидарност

3.11. Одобрение с модалитет

3.12. Частично одобрение

3.13. Одобрението и уведомяването за сключен договор за заместване в дълг

3.14. Изричност на одобрението

3.15. Отказ от одобрение

§ 4. Страни по договора

ГЛАВА III. ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

§ 1. Общи положения

§ 2. Отношения между предишния длъжник и новия длъжник

2.1. Отношенията по договора за заместване в дълг и по главния договор

2.2. Момент на настъпване на правни последици

2.3. Отношения между страните по договора за заместване в дълг (предишния длъжник и поемателя на дълга), когато кредиторът не одобри прехвърлянето на дълга

2.4. Отношения между страните по договора за заместване в дълг (предишния длъжник и поемателя на дълга), когато кредиторът одобри прехвърлянето на дълга

2.5. Отношения между страните по договора за заместване в дълг (предишния длъжник и поемателя на дълга) и суброгацията

2.6. Отношения между страните по договора за заместване в дълг (предишния длъжник и поемателя на дълга) по повод на материалноправните и процесуалноправните последици при отказ на кредитора да одобри договора. Основания за привличане на поемателя на дълга като трето лице – помагач

2.7. Отношения между страните по договора за заместване в дълг (предишния длъжник и поемателя на дълга) и техните кредитори по повод на прехвърлителната сделка. Основание за Павлов иск

2.8. Отношения между страните по договора за заместване в дълг (предишния длъжник и поемателя на дълга) във връзка със сливане

§ 3. Отношения между предишния длъжник и кредитора

3.1. Отношения между предишния длъжник и кредитора по повод на обезпеченията, дадени от предишния длъжник

3.2. Отношения между предишния длъжник и кредитора по повод на последващи договори за заместване в дълг

3.3. Отношения между предишния длъжник и кредитора по повод на субсидиарната отговорност на предишния длъжник след заместването в дълг

3.4. Отношения между предишния длъжник и кредитора по повод унищожаването на одобрението на кредитора

§ 4. Отношения между новия длъжник и кредитора

4.1. Начален момент на възникване на отношенията между кредитора и поемателя на дълга като нов длъжник

4.2. Отношения между кредитора и поемателя на дълга във връзка с характеристиките на дълга – време на сключване и място на сключване, изискуемост на задължението, привилегированост

4.3. Отношения между кредитора и поемателя на дълга във връзка с оспорването на дълга

4.4. Отношения между кредитора и поемателя на дълга относно възраженията във връзка с дълга

§ 5. Действие на прехвърлянето на дълга по отношение на лицата, дали обезпечения за дълга

5.1. Видове обезпечения

5.2. Необходимост от съгласие на обезпечители за запазване на обезпеченията

5.3. Кога трябва да се даде съгласие

5.4. Правно положение на обезпеченията до съгласието

5.5. Последици за третите лица, дали обезпечения за прехвърления дълг при изпълнение от тяхна страна – регресен иск и евентуална суброгация

§ 6. Процесуално правоприемство при заместване в дълг (чл. 226–228 ГПК). Арбитражна клауза

6.1. Процесуално правоприемство при заместване в дълг

6.2. Арбитражна клауза