-10%

Защита на класифицираната информация

2 20 C03
12. издание
към 15 ноември 2023 г.
ISBN: 978-619-226-268-6
  • Издателство:
  • Корица:
    мека
  • Страници:
    336
  • Година на издаване:
    2023
8,91 лв.
9,90 лв.
+

В сборника е представена нормативната уредба на обществените отношения, свързани със създаването, обработването и съхраняването на класифицирана информация, както и условията и реда за предоставяне на достъп до нея.

Поместени са и нормативните актове, уреждащи правото на достъп до обществена информация и защитата на физическите лица при обработването на лични данни и достъпа до тях.

1. Закон за защита на класифицираната информация

2. Закон за достъп до обществена информация

3. Закон за защита на личните данни

4. Решение № 7 на Конституционния съд от 4 юни 1996 г. по к. д. № 1/1996 г. (диспозитив)

5. Правилник за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация

6. Наредба за системата от мерки, способи и средства за физическата сигурност на класифицираната информация и за условията и реда за тяхното използване

7. Наредба за общите изисквания за гарантиране на индустриалната сигурност

8. Наредба за реда за извършване на проверките за осъществяване на пряк контрол по защита на класифицираната информация