-10%

Административният елит на XXI век

ISBN: 978-954-730-652-3
12,51 лв.
13,90 лв.
+

Книгата разглежда историческата еволюция и съвременното състояние на административния елит – това са висшите служители в държавната администрация, които играят решаваща роля за разработването на ефективни политики и за тяхното прилагане. Особено внимание е отделено на разнообразните системи и техники за измерване и оценяване на постиженията на членовете на административния елит, като предпоставка за тяхната обществена легитимност. На основата на най-добрите европейски и световни практики са изведени важни стратегически изводи за административната реформа в България.


Александър Маринов е доктор по политология, професор по административни и политически науки в СУ „Св. Климент Охридски“. Основната област на изследователските му интереси е прилагането на научната експертиза в публичното управление. Автор е на книгата „Обществени елити и лидерство в страните с преход“ (2004).

ГЛАВА ПЪРВА

Теоретични рамки на изследването на административния елит

1. Амбивалентността на понятието „елит“ като теоретично предизвикателство

2. Класическите елитистки теории: социално-исторически контекст на възникване и еволюция

3. Демократичният „завой“ в елитизма (демократични теории за елитите)

4. Стратегическите елити – същност, структура, жизнен цикъл

5. Демократичната теория за елитите – актуални проблеми и решения

6. Един възможен функционален модел на системата от стратегически елити в началото на ХХІ век

ГЛАВА ВТОРА

Административният елит: развитие и модернизационна роля

1. Развитието на публичната администрация и промените в административния елит

2. Административният елит: дилеми на отзивчивостта и отговорността

3. Административният елит като фактор на модернизацията: изследване на случая с „японското чудо“

ГЛАВА ТРЕТА

Институционална организация на съвременния административен елит: висшите държавни служби

1. Необходимост от висшата държавна служба

2. Общи характеристики на съвременните висши държавни служби

3. Специфични особености на някои от водещите висши държавни служби в света

4. Някои общи насоки на бъдещо развитие на висшите държавни служби

5. Един особен случай: датската висша държавна служба – ново начало?

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

Оценка и управление на изпълнението на административния елит

1. Дефиниции на основните понятия, свързани с изпълнението

2. Изпълнението на висшите държавни служители

3. Практики на някои страни от ОИСР за управление на изпълнението на висшите държавни служители

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Административният елит и административното лидерство в епохата на управлението, основано на знанието