-10%

Проектни интервенции в образованието

Влияния и възможности за развитие

ISBN: 954-730-244-2
8,82 лв.
9,80 лв.
+

Образователните проекти имат вече дългогодишна история в България. Техните резултати са приемани от обществото с различни нагласи и реакции. Те често почиват на едностранчива или „изкривена“ информация за тях. Една от причините това да се случва е и липсата на оценка на въздействието на програмите и проектите върху образователната система. Тази книга е опит за изследване влиянието на програмните инициативи и проектните интервенции върху развитието на образованието в България с концентрация върху неговото управление. Един от основните акценти в изложението е анализ на причините и препятствията при изпълнението на образователните проекти в България на различни равнища, които са и основно предизвикателство и за тяхното бъдещо управление. В монографията е направен опит и да се идентифицират „нишите“ за бъдещи проектни интервенции, които биха могли да намерят място в започналата вече дискусия за стратегия за развитие на образованието в България.

Глава първа. Програмни инициативи и проектни интервенции – управленски подход в образованието

I.1. Институционални ресурси за промяна: анализ на управленски подходи

I.2. Проектните интервенции в образованието в контекста на новия мениджмънт

I.3. Програми и проекти за развитие на образованието в България

Глава втора. Проектните въздействия: опит за аналитична оценка

II.1. Проектите в образованието и промените в образователната система

II.2. Образователните проекти и образователните институции

II.3. Проектни инициативи за образованието и квалификацията на индивида

Глава трета. Проектното управление – предизвикателства, техники и инструменти

III.1. Причини и препятствия при инициирането и изпълнението на проекти в образователния сектор в България

IIІ.2. Техники и инструменти за работа по проекти