-10%

Обществени елити и лидерство в страните в преход

ISBN: 954-730-204-3
8,82 лв.
9,80 лв.
+

Книгата интерпретира глобалната демократична промяна (на замяна на тоталитарните режими в съвременния свят) и нейните специфични проекции в Източна Европа. Централно място за анализа има тезата, че в съвременните процеси на глобална промяна ролята на обществените елити и лидерството не само нарастват, но и качествено се променят: те са призвани не просто да осъществяват властта, но и да планират и управляват системните трансформации. Авторът проблематизира различните научни предпоставки на т.нар. транзитология като унифициращ обяснителен подход към страни в преход от различен тип (от тоталитарни, авторитарни, военни и др. режими към демокрация). Обсъждат се различните теоретични направления, които разработват проблемите на елитите в обществото. Изтъква се необходимостта от съществуването на надеждни политически елити, способни да интегрират гражданските интереси и да предлагат ефективни алтернативи на недемократичните центрове на власт. Тези процеси сa разгледани като ключова предпоставка за успешно завършване на процесите на демократизация в посткомунистическите страни. Изследват се отношенията на елитите с „наследството на миналото“, техните стратегии за реформи в посткомунистическите страни, механизмите им за селекция на лидери. Специално внимание се отделя на тезата за дефицит на автентични лидери в посткомунистическото пространство, както и на необходимите за наличието на ефективни, обединяващи лидери, качества. Вместо заключение са предложени „няколко извода и коментара за българския преход“ в контекста на авторовите общотеоретични и методологически предпоставки.

Увод. Глобална промяна и демократизация

Революция на знанието

Мултипликация на многообразието

Глобални промени и демократизация

„Вълните на демократизация“

Глава първа. Транзитологията – „за“ и „против“

Преходът като парадигма

Анатомия на демократичния преход

„Ахилесовата пета“ на транзитологията

Преходът, видян „отвътре“

Защо елитите имат значение?

Глава втора. В главната роля – елитите

Елити и не-елити в процеса на демократизация

Новите елити и „наследството на миналото“

Преходът и мобилността на елитите

Елити и избор на стратегия на прехода

Елити и лидерство – механизми на селекцията

Глава трета. Лидери на прехода или преходни лидери

Лидерство, преходи и кризи

Лидерство и популизъм

Лидерство, плурализъм и въображение

Лидери на лидери

Перспективата – обединяващите лидери

Глава четвърта. Демократичните преходи и реформите в публичната администрация

Новата роля на държавата и публичната администрация

Стратегическо планиране в публичната администрация

Вместо заключение: Няколко извода и коментара за българския преход

Политическа памет и амнезия

Политически елит и отчуждение от политиката

Рейтинги и авторитети

Лидерът като командир (по Колин Пауъл)