-20%

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

2 08 C08
15. актуализирано издание
към 28 август 2023 г.
+ актуализационно приложение към 9 октомври 2023 г.

ISBN: 978-619-226-239-6
  • Издателство:
  • Корица:
    мека
  • Страници:
    488
  • Година на издаване:
    2023
9,52 лв.
11,90 лв.
+

В актуализираното издание на сборника са отразени измененията в ДОПК, ЗНАП и ЗОПБ, обнародвани в бр. 66 на "Държавен вестник" от 1 август 2023 г.

В изданието са включени Данъчно-осигурителният процесуален кодекс, Законът за Националната агенция за приходите и Законът за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, с които се уреждат производствата по регистрация и административно обслужване на задължените лица, установяване, обезпечаване и събиране на данъчните и другите публични вземания, обжалването на свързаните с това актове, статусът, структурата и правомощията на компетентната администрация от Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт.

В допълнение е поместен и Законът за ограничаване на плащанията в брой с оглед на начина на заплащане на публични задължения и контролните функции на НАП по прилагането на закона.

Текстовете са анотирани с предишни редакции, с препращания между нормите, включени в сборника, и към други нормативни актове.

1. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

2. Закон за Националната агенция за приходите

3. Закон за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания

4. Постановление № 426 на Министерския съвет от 18 декември 2014 г. за определяне размера на законната лихва по просрочени парични задължения

5. Закон за ограничаване на плащанията в брой

Информационно приложение
I. Тълкувателни решения на ВАС и ВКС
II. Справочник на актовете за изменение и допълнение на нормативните актове, поместени в сборника