Действие на актовете за прехвърляне на права. Две студии

Второ издание

ISBN: 978-619-7469-53-0
18,00 лв.
+

"Действие на актовете за прехвърляне на права. Две студии" съдържа две студии на проф. Венедиков: от 1932 г. („Клаузи за неотчуждаемост“) и от 1939 г. („Действие на актовете за прехвърляне на вещни права върху недвижими имоти преди и след вписването“). И двете са посветени на интересни и сложни въпроси на облигационното и вещното право – тези за актовете за прехвърлянето на права, правоприемството и противопоставимостта на разпорежданията, респ. на договорните забрани за отчуждаване.

Втората по време студия засяга и въпроси на вписванията при недвижимите имоти, породени от рецепцията на белгийския ипотечен закон у нас и българските редакции.