Етажната собственост в нормативната уредба и в практиката

Законодателни промени

Анализ на съдебната практика

Казуси от практиката

ISBN: 978-954-608-326-5
40,00 лв.
+

Изданието представя правния режим на етажната собственост в светлината на съвременната нормативна уредба.

Изследвани са понятието за етажна собственост и общите части в нея; режимите за управление на сгради – етажна собственост: управление като обикновена съсобственост, чрез общо събрание и чрез сдружение на собствениците; управлението на ж.к. от „затворен тип”.

В изданието са включени важни и интересни казуси от практиката: довършване на сграда – етажна собственост; паркиране; надстрояване, пристрояване и др. на сгради в режим на етажна собственост; преустройства и промяна на предназначението на самостоятелен обект в сградата; разпоредителни сделки с несамостоятелни обекти в сградата; промени на фасадата (остъкляване и частично саниране), поставяне на антени, реклами, климатици и фотоволтаици върху общите части; изваждане на собственик, ползвател или наемател; правна защита на интересите на собственик в сградата; предоставяне на функции по управлението на  външни лица, и др.

Особено внимание е отделено на кардиналните промени в ЗУЕС (обн. ДВ, бр. 82 от 29.09.2023 г.).

Целева аудитория:

Юристи, практикуващи в областта на етажната собственост; нотариуси; про­фесионални домоуправители; експерти и специалисти в министерства и общини; брокери, купувачи или продавачи на самостоятелни обекти в сгради в режим на етажна собственост, строители и предприемачи.

Използвани съкращения
Предговор

Глава първа
ПОНЯТИЕ ЗА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ
§ 1. Нормативна уредба на етажната собственост
1.1. Развитие на института на етажната собственост в България
1.2. Нормативна уредба на управлението на етажната собственост съгласно ЗУЕС
1.2.1. Общ анализ на промяната в нормативната уредба на етажната собственост, направена със ЗУЕС
1.2.2. Преглед на измененията и допълненията, направени със ЗИД на ЗУЕС, обн. ДВ, бр. 82 от 2023 г.
1.2.3. Приложно поле на ЗУЕС
1.2.4. Други източници на регулиране на етажната собственост
§ 2. Правна характеристика на етажната собственост
2.1. Понятие за етажна собственост
2.2. Отграничаване от сходни правни институти
2.2.1. Етажна собственост и жилищностроителна кооперация
2.2.2. Етажна собственост и обикновена съсобственост
2.2.3. Етажна собственост и търговско дружество
2.2.4. Етажна собственост и гражданско дружество
2.2.5. Етажна собственост и групов строеж
2.3. Възникване и прекратяване на етажната собственост
2.4. Общи части при сгради – етажна собственост
2.4.1. Същност и правен режим на общите части
2.4.2. Значение на общите части при етажна собственост
2.4.3. Видове общи части
2.4.4. Специфични хипотези на общи части в сграда – етажна собственост
2.4.5. Определяне на дела от общите части
2.4.6. Придобиване по давност на общи части в етаж­ната собственост
2.4.7. Общи части в етажната собственост и отговорност за вреди
2.5. Регистрация, свързана със сградите в режим на етажна собственост

Глава втора
ОБЩИ ВЪПРОСИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ СЪГЛАСНО ЗУЕС
§ 1. Правоотношения при етажна собственост
1.1. Основни права и задължения на собствениците на самостоятелни обекти
1.1.1. Права на собствениците на самостоятелни обекти
1.1.2. Задължения на собствениците на самостоятелни обекти
1.2. Основни права и задължения на ползвателите и обитателите
1.2.1. Основни права на ползвателите и обитателите
1.2.2. Основни задължения на ползвателите и обитателите
1.3. Парични задължения при сграда – етажна собственост
1.3.1. Разходи за поддържане
1.3.2. Разходи за управление
1.3.3. Вноски за фонд „Ремонт и обновление“
1.3.4. Дължимост на разноските при промяна на собствеността на самостоятелните обекти
1.3.5. Погасяване по давност на задълженията за плащания към етажната собственост
1.4. Принудително изпълнение на задължения на собственици, ползватели и обитатели
1.5. Представителство при етажна собственост
§ 2. Принципни въпроси на управлението на етажната собственост
2.1. Понятие и предмет на управление при етажната собственост
2.2. Вътрешни актове и документи в етажната собственост
2.2.1. Правилник за вътрешния ред в етажната собственост
2.2.2. Книга на етажната собственост
2.3. Решения на органите за управление в ЕС
2.3.1. Правна сила
2.3.2. Изпълнителна сила на решенията на органите на етажната собственост
2.3.3. Оспорване и недействителност на решенията на общото събрание на ЕС
2.3.4. Съдебен контрол върху актовете на управителя/управителния съвет
2.4. Отговорност на органите за управление в етажната собственост
2.4.1. Гражданско-правна имуществена отговорност на органите за управление
2.4.2. Административно-наказателна отговорност на органите за управление
2.4.3. Наказателна отговорност при органите за управление
2.5. Функции на органите на изпълнителната власт във връзка с етажната собственост
2.5.1. Правомощия и задължения на министъра на регионалното развитие и благоустройството
2.5.2. Правомощия и задължения на общинската администрация

Глава трета
РЕЖИМИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ
§ 1. Понятие и видове режими на управление на етажната собственост
§ 2. Управление на етажната собственост по реда на Закона за собствеността
§ 3. Управление на етажната собственост чрез общо събрание съгласно ЗУЕС
3.1. Органи за управление
3.1.1. Общо събрание
3.1.2. Управител/управителен съвет
3.1.3. Контрольор/контролен съвет
3.1.4. Правен статут на касиера
§ 4. Управление на етажната собственост чрез сдружение съгласно ЗУЕС
4.1. Правна характеристика на сдружението на собствениците
4.2. Възникване на сдружението
4.2.1. Процедурни въпроси
4.2.2. Момент на възникване на сдружението
4.3. Предмет на сдружението
4.4. Срок на сдружението
4.5. Имущество и отговорност на сдружението
4.6. Членство в сдружението
4.6.1. Придобиване на качеството „съдружник“
4.6.2. Прекратяване на членството
4.6.3. Отговорност на съдружниците
4.6.4. Имуществени отношения при промяна на собствеността на индивидуалните обекти
4.7. Органи за управление на сдружението на собствениците
4.7.1. Общо събрание на собствениците
4.7.2. Управителен съвет/управител
4.7.3. Контрольор/контролен съвет
4.8. Представителство на сдружението
4.9. Прекратяване и ликвидация на сдруженията на собствениците
§ 5. Управление в жилищните комплекси от „затворен тип“
5.1. Понятие за „жилищен комплекс от затворен тип“
5.2. Правна характеристика на договора за управление на жк от „затворен тип“
5.3. Приложение на нормативната уредба за жилищен комплекс от „затворен тип“ в практиката

Глава четвърта
ВЪПРОСИ ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ
§ 1. Извършване на смр на общи части в етажната собственост
1.1. Правоотношенията при извършване на СМР на общи части в сграда – етажна собственост
1.2. Правоотношения за довършване на сграда с достигнат етап „груб строеж“
§ 2. Предоставяне на функции по управлението на външни лица
§ 3. Събиране на парични задължения към етажната собственост
§ 4. Изваждане на собственик/наемател/обитател
§ 5. Правна защита на интересите на собственик в сграда – етажна собственост
§ 6. Паркиране в общи части и при учредено право на строеж за сграда – етажна собственост
6.1. Правен статут на местата за паркиране
6.2. Вещноправен режим на земята като място за паркиране
6.2.1. Правоотношения, когато собствеността върху земята не е прехвърлена, а е учредено само право на строеж
6.2.2. Паркиране в общи части на етажната собственост
§ 7. Надстрояване и пристрояване на сгради – етажна собственост
§ 8. Преустройство и промяна на предназначението при сграда – етажна собственост
8.1. Преустройство и промяна на предназначението на общи части в сграда – етажна собственост
8.2. Преустройство и промяна на предназначението на самостоятелен обект в сграда – етажна собственост
§ 9. Промени на фасадата – остъкляване, частично саниране; поставяне на антени, реклами, климатици, фотоволтаици и др.
9.1. Общи положения
9.2. Поставяне на сателитни антени, соларни панели, базови станции на мобилни оператори, реклами и др.
9.3. Поставяне на реклами
9.4. Остъкляване или усвояване на балкон/лоджия/тераса
9.5. Монтиране на климатици
§ 10. Разпоредителни сделки с несамостоятелни обекти в сгради – етажна собственост
§ 11. Допълнителни проверки при покупка на самостоятелен обект в сграда – етажна собственост
§ 12. Правни въпроси на етажната собственост при чуждестранни лица
12.1. Нормативна уредба на международно ниво
12.2. Особености в правния режим на притежавани от чуждестранни лица вещни права съгласно вътрешното законодателство
12.2.1. Принципни положения
12.2.2. Придобиване на собственост върху земя от чуждестранни лица
12.2.3. Притежаване на земя при сгради в режим на етажна собственост от чуждестранни лица
12.2.4. Придобиване на сгради и части от тях
12.2.5. Правни въпроси на етажната собственост при чуждестранни лица – собственици на самостоятелни обекти