-20%

Доброволно представителство

ISBN: 978-954-730-484-0
52,00 лв.
65,00 лв.
+

Предлагаме на Вашето внимание нов тираж на отдавна изчерпаната монография на доц. д-р Кристиан Таков – „Доброволно представителство“, във второто ѝ издание от 2008 г. По този начин осъществяваме амбицията си да Ви представим научното наследство на бележития ни юрист, учен и общественик.

Изследването проследява подробно възникналите правоотношения при прякото доброволно представителство, както и упражняването, пределите, отклоненията и прекратяването на представителната власт.

Основната нормативна уредба на доброволното представителство, съдържаща се в Закона за задълженията и договорите, е непроменена от момента на написване на книгата досега, което прави изданието все така актуално и полезно за практикуващите юристи. В допълнение, непреходните му теоретични достижения и детайлното разглеждане на редица дискусионни въпроси на този важен за гражданския и търговския оборот институт превръща монографията в ценно и основополагащо съчинение за юридическата литература у нас.

1    Въведение

1.1      Граници и ход на изследването

1.2      Методи и техника

1.3      Терминология

1.4      Групи правоотношения при представителството

1.5      Същност, функции и приложно поле на представителната власт

2    Видове представителство. Сравнения и разграничения

2.1      Видове представителство

2.2      Разграничение между прякото представителство и сходни правни конструкции

3    Възникване и предели на представителната власт

3.1      Упълномощаване

3.2      Преупълномощаване

3.3      Привидност за представителна власт

3.4      Особености във връзка с недействителността на упълномощаването

3.5      Предели на представителната власт

3.6      Изводи. Преценка. De lege ferenda

4    Упражняване на представителната власт

4.1      Общи предпоставки за упражняване на представителната власт

4.2      Допълнителни предпоставки

4.3      Колизии между волите или между упълномощаванията

4.4      Последици от упражнението на представителната власт

4.5      Excursus. Значение на знанието, вината и пороците на волята на представителя и на упълномощителя

4.6      Конфликт на интереси

4.7      Договаряне сам със себе си и множествено представителство

4.8      Действия във вреда на представлявания

4.9      Други последици на конфликта на интереси. Специална уредба

4.10   Саниране на конфликта на интереси

4.11   Изводи. Преценка. De lege ferenda

5    Действия без представителна власт. Ратификация

5.1      Действия без представителна власт и извън пределите

5.2      Неразкрит упълномощител

5.3      Ратификация

5.4      Изводи. Преценка. De lege ferenda

6    Прекратяване на представителната власт

6.1      Въведение

6.2      Основания за прекратяване

6.3      Извършване на оттеглянето и отказа

6.4      Действието на прекратяването спрямо третите лица

6.5      Фингирано продължение на овластяването за защита на представлявания и правоприемниците му

6.6      Последици на прекратената представителна власт

6.7      Изводи. Преценка. De lege ferenda

Appendices

Библиография