-10%

Гражданско и облигационно право

Ръководство по решаване на казуси. Методика на решаване, схеми, примери и техните решения

второ актуализирано и допълнено издание

ISBN: 978-619-226-241-9
21,60 лв.
24,00 лв.
+

Изданието е посветено на решаването на частноправни казуси и изследва задълбочено принципите и методиката, на които почива то. Авторите проследяват процеса по изготвяне на решението стъпка по стъпка и предоставят конкретните правила на юридическо мислене, приложими към всеки изпитен или практически казус в областта на частното право. Фокусът в предметно отношение е върху общата част на гражданското и облигационното право като две от най-обемните и фундаментални дисциплини. Наред с общите въпроси на правната логика, субсумирането на фактите, изписването на решението и неговата проверка, се обръща внимание на някои важни и подценени особености при тълкуването и прилагането на гражданския закон, а заедно с това се предлагат практични и разбираеми схеми и таблици, които опростяват работата с релевантните правни норми.

Накрая са поместени пет достъпни примерни казуса заедно с решенията им, които могат да послужат едновременно като заключение и отправна точка при подготовката за решаване на казуси.

Целта на книгата е да допринесе за методологическото разнообразие в българското юридическо образование, с акцент върху решаването на казуси като основа за изграждането на юриста в допълнение към преобладаващите традиционни педагогически методи в правните факултети. Тя може да бъде ползвана като помагало най-вече от студентите при подготовката им за държавни изпити и за всякакви други изпити, включващи казус. Тя би била полезна и при съставянето и проверяването на казуси, тъй като съдържа примерна методика за точкуване и оценяване. Книгата ще е полезна и на всеки читател, който се вълнува от гражданското право или от принципите на юридическото мислене.


Димитър Стоименов започва академичната си кариера в Германия през 2004 г. като участник в проекта за хармонизиране на облигационното право в ЕС – „Study Group on an European Civil Code“. Хоноруван преподавател по облигационно право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, автор на множество публикации на немски, английски и български език. Адвокат.

Анастас Пунев е преподавател по граждански процес в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, доктор по право. Автор на книгата „Спиране на исковото производство“. Адвокат.

Указател на по-често използваните съкращения  (по азбучен ред)

Предговор

Предговор към второто издание

Структура и използвана номенклатура

ЧАСТ ПЪРВА

I. Глава първа. Въведение в методологията  на решаване на казуси

1. Кратка история на решаването на казуси  като метод за юридическо обучение

2. Решаването на казуси като мисловен процес

2.1.   За решаването най-общо

2.2.   Бърз преглед на стъпките на решаването

2.3.   За предмета и решаването на казуси  в частното право

2.4.   Решаването на казуси в наказателното  и публичното право

2.5.   Конкретните въпроси и техният смисъл

2.6.   Фактите

2.7.   Намирането и значението на нормите

II. Глава втора. Логиката в правото. Силогизмът  като основна структурна единица в решението

1. Логиката в правото

1.1.   Накратко за правната логика

1.2.   Логическите грешки

2. Силогизмът като основна структурна единица  в решаването

2.1.   От общото към частното

2.2.   Понятие за силогизъм

III. Глава трета. Правилно нормоприлагане и методите  за постигането му. Значение на юридическите  действия за решаването

1. Смисъл и тълкуване на нормите

1.1.   Традиционни методи за тълкуване

1.2.   Съвременни методи за тълкуване

1.3.   Използването на аналогии за попълване  на празнини

1.4.   Други инструменти (аргументи)  за правоприлагане

1.5.   Смисъл на законодателната техника

2. Значението на юридическите действия  за решаването на казуси

2.1.   Действия без воля за обвързване

2.2.   Най-общо за правните сделки, фактическите  действия с правно значение  и юридическите постъпки

2.3.   Форма и начин на предаване на волеизявленията

2.4.   Тълкуване на съдържанието на правните сделки

IV. Глава четвърта. Начини за проверка на последиците  от фактите в казуса. Схеми за решаване.  Написване и оформяне на решението  и неговата проверка

1. Основна схема за решаване, приложима  в цялото частно право

1.1.   Отново за четирите въпроса и как  определят подредбата в схемата

1.2.   Поредност на проверката на отделните претенции  в гражданското право

1.3.   Вътрешна структура при проверката  на всяка претенция

1.4.   Вътрешна структура на упражняването  на потестативни права

1.5.   Усложнения във връзка с наличие на множество  претенции/права в полза на един титуляр

1.6.   Често използвани примерни таблици в гражданското  и облигационното право

1.7.   Таблица за възможните искови основания

2. Техническо изготвяне на решението

2.1.   Грешки при написването на решението

2.2.   Стил на писане. Независим (експертен) стил

2.3.   Прецизност на изказа и акценти при решаването

2.4.   „Вярното“ решение често е спорно – съвети  за представяне на противни мнения

2.5.   Технически изисквания – номерация на структурата, съкращения, цитати и бележки под линия

2.6.   План-схема

2.7.   Методика и критерии за оценяване.  Схема за проверка на решенията

ЧАСТ ВТОРА

I. Примерни казуси и техните решения

1. Новите ски

2. Рожден ден в ресторант

3. Телефонен тормоз

4. Неизвестните картини на Лотреамон

5. Злощастният имот

Указатели

Указател на цитираните нормативни актове  (по азбучен ред)

Указател с литература за решаване на казуси  и юридически помагала (по азбучен ред)