Както е известно, националната ни правна система до момента няма свой граждански кодекс. Всеки български юрист обаче признава кодификационната роля на Закона за задълженията и договорите, който наскоро отбеляза 70 години от влизането си в сила. Текстовете му са претърпели над 20 изменения и допълнения. В сравнение с поправките на други основни нормативни актове обаче броят им не е голям и от тази гледна точка ЗЗД се радва на известна стабилност.

Книгата предлага съчинения на български и чуждестранни автори, групирани в три тематични кръга. В първия се разглеждат историческите аспекти. Вторият е посветен на въпроси, имащи основна уредба в самия ЗЗД. Третият анализира хипотези, уредени от други (местни или чуждестранни и/или наднационални) закони, но свързани с режима на ЗЗД. Изкушеният от въпросите на гражданското и облигационното право юрист ще открие на страниците на книгата отговори на много интересни въпроси от теорията и практиката.

Повечето материали са представени на международен научен колоквиум по темата, организиран през есента на 2021 г. от екип изследователи от Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

І. ПРЕДИ ПОЯВАТА НА ЗЗД
Малина Новкиришка-Стоянова – Обективната отговорност и receptа в римското право 
Илеана дел Баньо – Гражданският кодекс на Обединена Италия. Произход, принципи, граници 
Десислава Стоянкова – Относно Закона за задълженията и договорите от 1892 г.  
Gian Paolo Trifone – Between Continuity and Discontinuity. The Evolution of the Civil Code System in Italy 
Ангел Шопов – Епохата при появата на действащия ЗЗД 

ІІ. ВЪПРОСИ НА ДЕЙСТВАЩИЯ ЗЗД
Красен Стойчев – Законът за задълженията и договорите и ролята му в системата на българското гражданско право 
Андреан Славчев – Принципът на пропорционалност в българското облигационно право 
Жана Колева – Злоупотребата с право. Исторически и сравнителен анализ 
Васил Илиев – Правна проблематика на заплашването при договаряне. Заплашването в избрани престъпни състави 
Теодор Пещерски – Историческо развитие на крайната нужда (от Античността до средните векове) 
Таня Йосифова – За абсолютната давност в българското гражданско право 
Поля Голева – Регресът и суброгацията според Закона за задълженията и договорите 
Красимир Митев – Предвидимо неизпълнение 
Тихомир Рачев – Mora debitoris и чл. 85 ЗЗД 
Ивайло Тосков – Определяне на пропуснатите ползи 
Венцислав Л. Петров – По въпроса за презумираните в съдебната практика факти от фактическия състав, пораждащ правото по чл. 135 ЗЗД 


ІІІ. ДРУГИ УРЕДБИ И ЗЗД
Андрей А. Серебряков – Сравнительный анализ болгарского Закона об обязательствах и договорах и российского Гражданского кодекса 
Иван Русчев – Обратно действие на гражданския закон и действието му върху заварени правоотношения 
Мишел Будо – Елементи на сравнителноправен анализ върху теорията за недействителност на договорите 
Сирил Грималди – Въпроси на непреодолимата сила във френското право 
Крум Тодоров – Разграничение между договора за разпределение на ползването между съсобственици и договора за управление на общите части на сгради в режим на етажна собственост, построени в жилищен комплекс от затворен тип 
Георги Пенчев – Някои правни проблеми на гражданската отговорност в областта на опазване на околната среда в Република България 
Йордан Пангев – Неравноправните клаузи и злоупотребата с право 
Петър Топуров – Неустойката за непредоставяне на обезпечение като скрито възнаграждение по договорите за потребителски кредит 
Елка Пороминска – Договор за правна защита и съдействие – анализ на съдебната практика 
Мария Чочова – Приложение в трудовото право на принципите и критериите по чл. 20 от Закона за задълженията и договорите 
Ивайло Стайков – Договорноустановен неплатен отпуск 
Румен Георгиев – Погасителната давност в изпълнителното производство по ГПК