-33%

Договорът в трудовото право

ISBN: 978-954-730-661-5
12,73 лв.
19,00 лв.
+

Тази книга е посветена на договора в трудовото право. В индивидуалните трудови отношения той прониква преди всичко чрез трудовия договор, обогатява се с десетки негови разновидности, но не се свежда само до тях. Разпространението му се разширява и с редица други договори, които допълват съдържанието на трудовите правоотношения, възникнали от избор или конкурс, за изменение и прекратяване на трудовите правоотношения, за определяне на съдържанието на отношенията, непосредствено свързани с трудовите. Договорът в трудовото право навлиза и в колективните трудови правоотношения чрез колективния трудов договор, правото на информиране и консултиране, уреждането на колективните трудови спорове, включително и по време на стачка. Неговото растящо приложение дава повече свобода на страните и изразява тенденцията към одоговоряване на трудовото право.


Васил Мръчков – Професор по трудово и осигурително право. Доктор на юридическите науки. Автор на научни трудове в областта на трудовото, осигурителното и международното трудово право.

Глава първа. ВЪВЕДЕНИЕ

§ 1. Бегъл поглед върху еволюцията на договора

§ 2. Понятие за договора в трудовото право

§ 3. Фактори за приложението на договора в трудовото право

Глава втора. ТРУДОВИЯТ ДОГОВОР В ИНДИВИДУАЛНИТЕ ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

§ 4. Трудов договор и трудово правоотношение

§ 5. Сключване и съдържание на трудовия договор

А. Сключване на трудовия договор

Б. Съдържание на трудовия договор

I. Необходимо договорно съдържание на трудовия договор

II. Допълнително и факултативно съдържание на трудовия договор

§ 6. Видове трудови договори

§ 7. Договор за изменение на трудовото правоотношение

§ 8. Взаимно съгласие за прекратяване на трудовото правоотношение

Глава трета. ДРУГИ ДОГОВОРИ В ИНДИВИДУАЛНИТЕ ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

§ 9. Споразумение за допълване съдържанието на изборното и конкурсното трудово правоотношение

§ 10. Договори за професионална квалификация

I. Договор за придобиване на професионална квалификация

II. Договор за повишаване на професионалната квалификация и за преквалификация

§ 11. Договор за бригадна отговорност

§ 12. Договори при временна работа

I. Трудов договор между предприятието за временна заетост и работника или служителя

II. Договор между предприятието работодател и предприятието ползвател

III. Правоотношението между работника или служителя и предприятието ползвател и неговият характер

Глава четвърта. ДОГОВОРИ В КОЛЕКТИВНИТЕ ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

§ 13. Колективен трудов договор

§ 14. Договор при осъществяване на правото на информиране и консултиране на работниците и служителите

§ 15. Споразумения в уреждането на колективните трудови спорове

I. Споразумение при непосредствени преговори

II. Споразумение за отнасяне на колективния трудов спор пред доброволния трудов арбитраж

III. Споразумение за определяне на минималните дейности

IV. Споразумение по време на стачка