-10%

Договорът за факторинг

ISBN: 978-619-226-049-1
15,30 лв.
17,00 лв.
+

Книгата представлява актуално изследване на договора за факторинг. По-конкретно предмет на изследването е вътрешният договор за факторинг, който има преобладаващ дял в европейската и българската търговска практика. В основата на изследването е залегнал т.нар. Non-Recourse Factoring. Сериозен проблем е липсата на законова уредба на договора в българското право, като е направен опит чрез правен анализ да бъде преодоляна тази липса.

На основата на задълбочен анализ на търговската практика, действащата нормативна уредба, историческото развитие на договора до наши дни, сравнителноправния преглед на законодателните разрешения в някои други държави, сравнителноправния анализ с други сходни правни институти на облигационното и търговското право и критично коментираната съдебна практика авторът разработва основните въпроси за правната същност на договора за факторинг и неговото съществено съдържание като сложен и самостоятелен вид договор. Предметът на изследването обхваща теоретичното изясняване на субективните права и задължения, които възникват за страните, както и съответното приложение на правилата на други правни институти, относими към този сложен и специфичен договор.

В книгата се предлагат решения на редица въпроси в отношенията между страните, участващи във факторинга в широк смисъл, възникващи поради липсата на законовата уредба на института, което дава възможност за преодоляването на някои практически проблеми в правоприлагането и създава добра основа за бъдещо законодателно уреждане на института.

Трудът е предназначен за научни работници, практикуващи юристи и студенти по право, както и за всички, които проявяват интерес в областта на гражданското и търговското право, и особено за тези кредитни и финансови институции, които по силата на ЗКИ имат право и се занимават в търговската си практика с факторингови операции и по необходимост следва да използват различни видове договори за факторинг.


Красимир Коев е доктор по право, главен асистент в Юридическия факултет на БСУ по облигационно, търговско и гражданско право. Адвокат от Бургаската адвокатска колегия.

Глава I. ПОНЯТИЕ, СЪЩНОСТ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДОГОВОРА

§ 1. Възникване и развитие на договора

1.1. ДФ в САЩ и в Европа

1.2. ДФ в България

§ 2. Понятие и правна същност на договора

2.1. Дефиниция

2.2. Правна същност на договора – обща постановка

2.3. Виждания за правната същност на ДФ

2.3.1. Възмездна цесия и смесен договор

2.3.2. Договор sui generis

2.3.3. ДФ като сложен и самостоятелен договор

§ 3. Видове ДФ. Правен анализ и особености

3.1. Видове ДФ, следващи от трите вида функции

3.1.1. ДФ с пълни услуги (Full Service Factoring)

3.1.2. ДФ с регресен иск (Recourse Factoring)

3.1.3. Агентийски ДФ (Agency Factoring)

3.1.4. Поверителен ДФ (Confidential Factoring)

3.1.5. ДФ без авансово финансиране (Maturity Factoring)

3.1.6. Комбиниране на Recourse Factoring с договор за кредитна застраховка

3.1.7. Разделен факторинг (Split Factoring)

3.2. Видове ДФ с оглед на момента на финансиране на доставчика

3.2.1. Договор за факторинг с плащане при събиране на вземането (Collection Factoring)

3.2.2. Договор за факторинг без авансово финансиране (Maturity Factoring)

3.2.3. Договор за факторинг с авансово плащане (Advance Factoring)

3.2.4. Гаранционен договор за факторинг (Guaranty Factoring) и Day-to-day Factoring

3.3. Видове ДФ с оглед на съобщаването на длъжниците по прехвърлените вземания за извършената цесия

3.3.1. Открит договор за факторинг (Open Factoring или Disclosed Factoring)

3.3.2. Скрит договор за факторинг (Undisclosed Factoring)

3.4. Видове ДФ с оглед на това дали продажбата на стоки и/или услуги е вътрешна сделка, или е международна продажба

3.4.1. Международен факторинг

3.4.2. Вътрешен факторинг

§ 4. Еssentialia negotii на ДФ. Субективни права и задължения

4.1. Проблемът при определяне на essentialia negotii на ДФ

4.2. Права и задължения на страните във връзка с функцията за финансиране

4.3. Форми на цесия като прехвърлителен способ на вземания

4.4. ДФ и фидуциарната цесия

4.5. ДФ и цесията за събиране

4.6. ДФ и учредяване на залог върху вземане

4.7. Цесията с пълно прехвърляне в българското право

4.7.1. Цесията като прехвърлителен способ и като договор

4.7.2. Цесия с пълно прехвърляне по чл. 99 ЗЗД

4.8. Суброгацията при ДФ

4.9. Договорната суброгация в българското право

4.9.1. Суброгацията в широк и в тесен смисъл

4.9.2. Персонална суброгация

4.9.3. Допустимост на договорната суброгация

4.9.4. Извод

4.10. Права и задължения на страните във връзка с функцията за обслужване          

4.10.1. Обща постановка

4.10.2. Договор за услуга

4.10.3. Договор за аутсорсинг (Outsourcing)

4.10.4. Договорът за аутсорсинг и ДФ

4.11. Права и задължения на страните във връзка с функцията del credere 

4.11.1. Клаузата del credere в българското позитивно право

4.11.2. Клаузата del credere при ДФ. Отговорност на фактора

4.11.3. Други особености на клаузата del credere при ДФ

4.11.3.1. Клаузата del credere като елемент от същественото съдържание на договора

4.11.3.2. Вземания, които се обезпечават с клауза

4.11.3.3. Форма на клаузата

4.11.3.4. Възможност за упражняване на правата срещу третото лице – длъжник (суброгация)

4.11.3.5. Възможност за противопоставяне с възраженията на купувача длъжник

4.12. Извод

§ 5. Характеристики на ДФ

5.1. Наименован, но неуреден от закона договор

5.2. Престационен (а не организационен) договор

5.3. Двустранен договор

5.4. Неизключителна банкова сделка

5.5. Относителна търговска сделка

5.6. Възмездна сделка

5.7. Консенсуален договор

5.8. Неформален (и формален) договор

5.9. Алеаторен договор

5.10. Договор с трайно изпълнение

5.11. Каузален договор

5.12. Сделка на разпореждане

5.13. Самостоятелен договор

5.14. (Не)обезпечителен договор

§ 6. Отграничение от сходни правни фигури

6.1. ДФ и договорът за финансово обезпечение

6.2. ДФ и дисконтните сделки

6.3. ДФ и договорът за цесия като самостоятелен договор

6.4. ДФ и договорът за суброгация

6.5. ДФ и договорът за заем (банков кредит)

6.6. ДФ и договорът за форфетинг

6.7. ДФ и договорът за банково инкасо

6.8. ДФ и договорът за финансов лизинг

6.9. ДФ и договорът за заместване в дълг (чл. 102, ал. 1 ЗЗД)

Глава II. СКЛЮЧВАНЕ И ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

§ 1. Общи бележки

1.1. Ролята на вземането в структурата на ДФ

1.2. Вземането при ДФ от юридическа гледна точка

§ 2. Прехвърляне на вземанията при ДФ

2.1. Проблемът с бъдещи вземания

2.2. Прехвърляне на съществуващи вземания при ДФ

2.2.1. Прехвърляне на вземането чрез цесия

2.2.2. Прехвърляне на съществуващи вземания чрез договорна суброгация

2.3. Прехвърляне на бъдещи вземания

2.3.1. Прехвърляне на бъдещи вземания чрез цесия

2.3.2. Прехвърляне на бъдещи вземания чрез договорна суброгация

2.3.3. Обем на прехвърляне на вземанията при ДФ

2.3.3.1. Обем на прехвърляне на вземанията при цесия

2.3.3.2. Обем на прехвърляне на вземанията при договорната суброгация

2.3.3.3. Обем на прехвърляне на вземанията при частичната суброгация

§ 3. Правни конструкции при сключване на договора

3.1. Способи за сключване на ДФ според европейската търговска практика

3.2. Сключване на ДФ според българското обективно право

3.3. ДФ като рамков договор

3.4. ДФ като договор при общи условия

3.5. ДФ като договор с чисто действие

3.6. ДФ като договор под условие

3.6.1. Възникването на бъдещи вземания като условие по чл. 25, ал. 1 ЗЗД       

3.6.2. Одобрението на фактора като условие по смисъла на чл. 25, ал. 1 ЗЗД

§ 4. Страни по договора

4.1. Обща постановка

4.2. Изисквания относно фактора според българското законодателство

4.3. Изисквания относно доставчика

4.4. Страни по договора за доставка на стоки и/или услуги

4.4.1. Доставчик и купувач

4.4.2. Проблемът с оглед на правното качество на купувача във връзка със съдебната практика по ЗЗЛД

Глава III. НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙСТВИЕТО НА ДОГОВОРА

§ 1. Прекратяване и разваляне на ДФ

1.1. Прекратяване на ДФ като общо понятие

1.2. Правни способи за прекратяване на ДФ

1.3. Особености при разваляне на ДФ поради виновно неизпълнение на страните

1.4. Особености при разваляне на ДФ във връзка с неизпълнение по договора за доставка на стоки и/или услуги

§ 2. Отговорността на доставчика по повод прехвърлянето на вземанията

2.1. Предпоставки за отговорност на доставчика по чл. 100, ал. 1 ЗЗД

2.2. Обем на отговорност на доставчика по чл. 100, ал. 1 ЗЗД

2.3. Отговорност на доставчика по чл. 100, ал. 2 ЗЗД

2.4. Отговорност на доставчика при договорна суброгация

2.5. Предложение de lege ferenda

§ 3. Отговорността на доставчика при уговорена непрехвърлимост на вземанията

3.1. Обща постановка на проблема

3.2. Клаузата за непрехвърлимост според българското право

3.3. Клаузата за непрехвърлимост и разпоредбата на чл. 103, ал. 3 ЗЗД. Възражения на купувача

3.4. Предложение de lege ferenda

§ 4. Действие на ДФ във връзка със съобщаването за прехвърляне на вземанията

4.1. Обща постановка на проблема

4.2. Съобщаване на прехвърлянето при цесия на вземането

4.3. Съобщаване на прехвърлянето при договорна суброгация

4.4. Предложение de lege ferenda