-10%

Дружества със специална инвестиционна цел

ISBN: 978-954-730-790-2
14,40 лв.
16,00 лв.
+

Настоящото изследване съдържа пълен анализ на правния режим на дружествата със специална инвестиционна цел.

Разгледани са изискванията към учредяването и лицензирането на тези дружества, както и възможностите за тяхното преобразуване и прекратяване. Обсъдени са основните въпроси, свързани с функционирането на дружествата, отношенията им със задължителните партньори (обслужващи дружества, банка-депозитар и оценители) и възможностите за финансиране и извършване на инвестиции.

При анализирането на поставените теоретични въпроси е търсено практическото им измерение, като е отчитана както практиката на Комисията за финансов надзор, така и възникнали казуси, свързани с дейността на реално функциониращи дружества със специална инвестиционна цел.


Виктор Токушев е доктор по право и преподавател по търговско право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Адвокат от Софийската адвокатска колегия.

КОМЕНТИРАНА ПРАКТИКА НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ВЪВЕДЕНИЕ

ГЛАВА ПЪРВА. ПРАВНА СЪЩНОСТ НА ДРУЖЕСТВАТА СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ

1. Възникване и развитие на концепцията за дружества със специално предназначение

2. Изработване и приемане на българския Закон за дружествата със специална инвестиционна цел

2.1. Законодателни предпоставки за създаването на ЗДСИЦ

2.1.1. Закон за ипотечните облигации

2.1.2. Промените в ЗППЦК от 2002 г.

2.2. Създаване и обхват на проектозакона за ДСИЦ

2.3. Основни въпроси при обсъждането на проектозакона

2.4. Приемане на ЗДСИЦ и идеи за последващи промени

3. Законодателни модели, повлияли създаването на българския закон, и сравнителноправни образци

3.1. Създаване и развитие на американския модел на REIT

3.2. Възприемане на американския модел на REIT и адаптирането му в страните от ЕС

3.2.1. Франция

3.2.2. Великобритания

3.2.3. Германия

3.3. Законодателни модели относно дружества за вземания

3.4. Съпоставка между ДСИЦ и световните практики при създаването на дружества за секюритизиране

4. Приложим закон относно ДСИЦ

5. Правна същност на ДСИЦ

5.1. ДСИЦ като акционерни дружества

5.1.1. Особености с оглед на предмета на дейност

5.1.2. Особености на издаваните ценни книги

5.2. ДСИЦ като публично дружество

5.3. ДСИЦ като инвестиционно дружество

5.3.1. ДСИЦ и колективните инвестиционни схеми

5.3.2. ДСИЦ и инвестиционните дружества от затворен тип

5.3.3. ДСИЦ като предприятие за колективно инвестиране

5.4. Понятие

ГЛАВА ВТОРА. УЧРЕДЯВАНЕ, ЛИЦЕНЗИРАНЕ, ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВАТА СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ

1. Система на възникване на дружествата със специална инвестиционна цел

1.1. Общи бележки

1.2. Специфика в системата за възникване на ДСИЦ

1.3. Особености на фактическия състав на учредяването на ДСИЦ

1.4. Производно придобиване на качеството ДСИЦ

2. Учредители на ДСИЦ

2.1. Общи бележки

2.2. Понятие, специфики и значение на институционалния инвеститор

2.2.1. Понятие за институционален инвеститор

2.2.2. Специфики в положението на институционалния инвеститор

2.2.3. Значение на институционалния инвеститор

2.3. Практически проблеми на участието на институционален инвеститор

2.4. Акционерна структура след лицензирането

3. Капитал и акции на ДСИЦ

3.1. Капитал на ДСИЦ

3.1.1. Общи изисквания към капитала

3.1.2. Специални изисквания към капитала

3.2. Увеличаване и намаляване на капитала

3.2.1. Ограничения относно намаляването на капитала

3.2.2. Ограничения при увеличаването на капитала

3.3. Акции на ДСИЦ

3.3.1. Безналични акции

3.3.2. Забрана за привилегировани акции

4. Устав на ДСИЦ

4.1. Общи бележки

4.2. Срок

4.3. Инвестиции на ДСИЦ

4.4. Разходи на дружеството и отношения с трети лица

4.5. Допълнителни изисквания към съдържанието на устава

4.6. Изводи

5. Управление на ДСИЦ

5.1. Система на управление

5.2. Изисквания към членовете на съвета на директорите

5.2.1. Образователен ценз

5.2.2. Чисто съдебно и търговско минало

5.2.3. Несъвместимости

6. Правно положение на ДСИЦ преди лицензирането

7. Лицензиране на ДСИЦ

7.1. Разграничаване на изискванията към лицензирането и към проспекта за първоначално увеличаване на капитала

7.2. Изисквания за издаване на лиценз

7.2.1. Изисквания във връзка с учредяването и капитала

7.2.2. Изисквания във връзка със съвета на директорите

7.2.3. Изисквания към основните партньори

7.3. Специални изисквания към проспекта на ДСИЦ

7.4. Отказ за издаване на лиценз

7.5. Отнемане на лиценз

7.6. Необходимост от лицензионен режим за ДСИЦ

8. Преобразуване и прекратяване на ДСИЦ

8.1. Преобразуване на ДСИЦ

8.1.1. Забрана за преобразуване

8.1.2. Сливане и вливане

8.1.3. Разделяне и отделяне

8.2. Прекратяване на ДСИЦ

8.2.1. Основания за прекратяване

8.2.2. Ликвидация на ДСИЦ

ГЛАВА ТРЕТА. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ДСИЦ

1. Функции на съвета на директорите на ДСИЦ

1.1. Място на съвета на директорите в управлението на дружеството

1.2. Ограничения на правомощията на съвета на директорите

1.3. Специални задължения на съвета на директорите

1.3.1. Задължение за застраховане

1.3.2. Задължение за полагане на дължима грижа

1.3.3. Задължение за избягване на конфликт на интереси

1.3.4. Задължение за опазване на тайните на дружеството

2. Задължителни партньори на ДСИЦ

2.1. Банка депозитар

2.1.1. Понятие и правна характеристика

2.1.2. Функции на банката депозитар

2.1.3. Договор с банка депозитар

2.1.4. Практически проблеми относно банката депозитар

2.2. Обслужващи дружества

2.2.1. Понятие и правна характеристика

2.2.2. Функции на обслужващото дружество

2.2.3. Договор с обслужващо дружество

2.2.4. Дъщерни обслужващи дружества

2.3. Оценители

2.3.1. Понятие и правна характеристика

2.3.2. Изисквания към оценителите

2.3.3. Задължителни оценки

3. Сделки и инвестиционни ограничения за ДСИЦ

3.1. Сделки, влизащи в предмета на дейност на ДСИЦ, секюритизиращо недвижими имоти

3.1.1. Придобивни сделки

3.1.2. Сделки за извличане на доход от придобития недвижим имот

3.1.3. Сделки на разпореждане с придобития недвижим имот

3.2. Сделки, влизащи в предмета на дейност на ДСИЦ, секюритизиращо вземания

3.2.1. Характеристика на сделките

3.2.2. Особености относно предмета на придобиване

3.3. Сделки, изрично забранени за ДСИЦ

3.4. Инвестиране на свободните средства на ДСИЦ

3.4.1. Допустими инвестиции

3.4.2. Забранени инвестиции

4. Финансиране на ДСИЦ

4.1. Финансиране чрез емитиране на нови акции

4.2. Финансиране чрез издаване на облигации

4.3. Финансиране чрез банкови кредити

4.3.1. Банкови кредити за придобиване и въвеждане в експлоатация на активи за секюритизация

4.3.2. Банкови кредити за плащане на лихви

4.3.3. Практически проблеми при кредитирането

5. Защита на имуществото на ДСИЦ от несъстоятелност

5.1. Предпоставки за защитата

5.2. Обем на предоставената защита

6. Разпределяне на дивидент от ДСИЦ и данъчен режим

6.1. Разпределяне на дивидент

6.1.1. Формиране на печалбата на ДСИЦ

6.1.2. Срокове за изплащане на дивидент

6.2. Данъчен режим

ЗАКЛЮЧЕНИЕ