-10%

Етажна собственост

2 04 С07
8. актуализирано издание
към 8 април 2024 г.
ISBN: 978-619-226-267-9
  • Издателство:
  • Корица:
    мека
  • Страници:
    168
  • Година на издаване:
    2024
6,21 лв.
6,90 лв.
+

В новото издание на сборника са отразени измененията в ЗУЕС, обнародвани в бр. 82 на "Държавен вестник" от 29 септември 2023 г.

Поместен е Законът за управление на етажната собственост, който урежда отношенията, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост – права и задължения на собствениците, ползвателите и обитателите, форми и органи на управление, изпълнение и контрол на приетите решения, особени задължения във връзка с ремонта, основното обновяване и поддържането на общите части. В сборника присъства и извлечение от Закона за собствеността в частта, уреждаща съсобствеността и етажната собственост.

Включени са Наредба № 6 за определяне на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване и Наредба № РД-02-20-8 за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост.

Поместени са и Примерният правилник за вътрешния ред в етажната собственост, както и образци на книга на етажната собственост и споразумение за създаване на сдружение на собствениците.

В информационното приложение са поместени извлечения от други закони, които засягат отношенията в етажната собственост – адресна регистрация, преустройства в етажната собственост, задължения на собствениците, отглеждащи домашни любимци.

Текстовете на Закона за управление на етажната собственост са анотирани с множество вътрешни препращания, препращания към други нормативни актове и обяснителни бележки.

1. Закон за управление на етажната собственост

2. Закон за собствеността (извлечение)

3. Наредба № 6 от 18 септември 2009 г. за определяне на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване

4. Книга на етажната собственост (образец)

5. Примерен правилник за вътрешния ред в етажната собственост

6. Наредба № РД-02-20-8 от 11 май 2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

7. Споразумение за създаване на сдружение на собствениците (образец)

Информационно приложение
Закон за гражданската регистрация (извлечение)
Закон за устройство на територията (извлечение)
Закон за ветеринарномедицинската дейност (извлечение)
Закон за защита на животните (извлечение)