-10%

Европейски стандарти относно статута на прокурорите

ISBN: 978-619-226-199-3
 • Съставител:
  Иванка Иванова
 • Превод:
  Иванка Иванова
 • Издателство:
 • Корица:
  мека
 • Страници:
  284
 • Година на издаване:
  2021
19,80 лв.
22,00 лв.
+

Този сборник съдържа превод на български език на десет акта, приети от различни органи в системата на Съвета на Европа, които се отнасят до правното положение на прокурорите и отразяват действащите към момента европейски стандарти във връзка с тяхната независимост:

Парламентарна асамблея
Препоръка 1604 (2003) Ролята на прокурорската служба в едно демократично общество, управлявано посредством върховенство на правото (27 март 2003 г.) 

Комитет на министрите 
Препоръка (2000) 19 относно ролята на прокурорската служба в системата на наказателното правосъдие (6 октомври 2000 г.) 

Ръководни насоки Премахване на безнаказаността за тежки нарушения на правата на човека (30 март 2011 г.)

Препоръка (2012) 11 относно ролята на прокурорите извън наказателното правосъдие (19 септември 2012 г.)

Европейска комисия за демокрация чрез право (Венецианска комисия)

Доклад за европейските стандарти относно независимостта на съдебната система: част II – Прокурорската служба (3 януари 2011 г.)

Компилация от становища и доклади на Венецианската комисия относно прокурорите (11 ноември 2017 г.)

Конференция на европейските главни прокурори 

Европейски насоки относно етиката и поведението на прокурорите – Насоки от Будапеща (31 май 2005 г.)

Консултативен съвет на европейските прокурори

Становище № 4 (2009) относно отношенията между съдиите и прокурорите в демократичното общество – Декларация от Бордо (8 декември 2009 г., съвместно с Консултативния съвет на европейските съдии)

Становище № 9 (2014) относно европейските норми и принципи, засягащи прокурорите – Римска харта (7 декември 2014 г.)

Становище №13 (2018) относно независимост, отчетност и етика на прокурорите (23 ноември 2018 г.) 


Капитал: Индивидуалната независимост на прокурора е целта, която трябва да се преследва

DE FAKTO: Адв. Даниела Доковска: „Европейски стандарти относно статута на прокурорите“ – една актуална и полезна книга

Дневник: Проблемът е независимостта на отделния прокурор, не само на главния

Препоръка (2000) 19 на Комитета на министрите до държавите членки относно ролята на прокурорската служба в системата на наказателното правосъдие

Обяснителен протокол

Увод

Общи съображения

Съображения по отделните препоръки

Функции на прокурорите

Гаранции, предоставяни на прокурорите с оглед на изпълнението на техните функции

Взаимоотношения на прокурорите с изпълнителната и законодателната власт

Взаимоотношения между прокурорите и съдиите

Взаимоотношения между прокурорите и полицията

Задължения на прокурорите спрямо лицата

Международно сътрудничество

Препоръка 1604 (2003) на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа относно ролята на прокурорската служба в демократичното общество, управлявано посредством върховенство на правото

Конференция на европейските главни прокурори. Европейски насоки относно етиката и поведението на прокурорите. Насоки от Будапеща

Увод

I.   Основни задължения

II. Принципни положения във връзка с професионалното поведение

III. Професионално поведение в рамките на наказателните производства

IV. Поведение в личния живот

Становище № 12 (2009) на Консултативния съвет на европейските съдии (КСЕС) и Становище № 4 (2009) на Консултативния съвет на европейските прокурори (КСЕП) за отношенията между съдиите и прокурорите в демократичното общество

Декларация от Бордо „Съдии и прокурори в демократичното общество“

Обяснителен протокол

I.   Увод

а. Задача на становището

б. Многообразие на националните системи

в. Специфични особености на отделните функции

г. Действащи международни инструменти

II. Правно положение на съдиите и на прокурорите

а. Гаранции за вътрешната и външната независимост на съдиите и прокурорите; върховенството на правото като условие за тяхната независимост

б. Морал и професионална етика на съдиите и прокурорите

в. Обучение на съдиите и прокурорите

III. Роли и функции на съдиите и на прокурорите в наказателния процес

а. Роли на съдиите и на прокурорите в досъдебното производство

б. Отношения между съдиите и прокурорите в хода на досъдебното производство и в съдебната фаза на процеса

в. Права на защитата във всички етапи от производството

IV. Отношения между съдиите и прокурорите извън наказателното правосъдие и във върховните съдилища

V. Съдиите, прокурорите и медиите (Декларация, § 11)

VI. Съдиите, прокурорите и международното сътрудничество (Декларация, § 12)

Венецианска комисия. Доклад за европейските стандарти относно независимостта на съдебната система: част II – Прокурорската служба

I.   Увод

II. Относими документи

III. Многообразие от модели

IV. Конвергенция на системите

V. Качествата на прокурорите

VI. Риск от постановяване на неправилни решения и от оказване на въздействие

VII. Основни модели на организация на прокурорската служба

А. „Вътрешна“ и „външна“ независимост

VIII. Главен прокурор

А. Назначаване и освобождаване

Б. Публична отчетност на прокурорската служба

IX. Прокурори, различни от главния прокурор

А. Назначаване

Б. Дисциплина

В. Гаранции срещу незаконосъобразно въздействие в работата на прокурорите, различни от главния прокурор

Г. Имунитет, ограничения и сигурност

X. Прокурорски съвет

XI. Възнаграждение и обучение

XII. Рискове за независимостта на съдебната система от свръховластяването на прокурорската служба

А. Прокурорски правомощия извън наказателното правосъдие

XIII. Заключение

Комитет на министрите на Съвета на Европа. Ръководни насоки. Премахване на безнаказаността за тежки нарушения на правата на човека

Преамбюл

I.   Необходимост от противодействие на безнаказаността

II. Обхват на ръководните насоки

III. Общи мерки за предотвратяване на безнаказаността

IV. Защита на задържаните лица срещу тежки нарушения на правата на човека

V. Задължение за разследване

Правото на живот (чл. 2 от Конвенцията)

Забраната на изтезанията и на нечовешко или унизително отнасяне или наказание (чл. 3 от Конвенцията)

Забраната на робството и на принудителния труд (чл. 4 от Конвенцията)

Правото на свобода и сигурност (чл. 5 от Конвенцията)

Правото на зачитане на личния и на семейния живот (чл. 8 от Конвенцията)

VI. Критерии за ефективност на разследването

Адекватност

Пълнота

Безпристрастност и независимост

Своевременност

Граждански контрол

VII. Участие на пострадалите в разследването

VIII. Привличане към наказателна отговорност

IX. Съдебно производство

X. Присъди

XI. Изпълнение на решенията на националните съдилища

XII. Международно сътрудничество

XIII. Отговорност на подчинените служители

XIV. Резерви и ограничения

XV. Извънсъдебни способи

XVI. Компенсиране на пострадалите

Препоръка (2012) 11 на Комитета на министрите до държавите членки относно ролята на прокурорите извън наказателното правосъдие

Приложение към Препоръка (2012) 11

А. Обхват

Б. Мисия на прокурорите

В. Общи принципи

Г. Принципи, приложими към конкретни отговорности и правомощия на прокурорите извън наказателното правосъдие

Във връзка с достъпа на хората до правосъдие и до правни средства за защита

Във връзка със съдебните производства, по които прокурорът е основна страна

Във връзка със съдебните производства, в които прокурорът има право да се намеси или да встъпи като страна

Във връзка с принципите за правна сигурност и за res iudicata

Д. Ролята на прокурора като надзорен орган

Е. Национално и международно сътрудничество

Становище № 9 (2014) на Консултативния съвет на европейските прокурори до Комитета на министрите на Съвета на Европа относно Европейските норми и принципи, засягащи прокурорите

Римска харта

Обяснителен протокол

Увод

1. Определение за прокурор

2. Роля на прокурорите

2.1. Функции в наказателните производства

2.2. Функции извън наказателните производства

2.3. Алтернативи на наказателното производство и на наказанията

3. Правно положение на прокурорите и гаранции, които са им предоставени с оглед на изпълнението на техните функции

3.1. Независимостта на прокурорите

3.2. Йерархията

3.3. Назначения и кариерно развитие

3.4. Условия за изпълнение на длъжността

3.5. Процесуални гаранции

3.6. Закрила на прокурорите, на техните семейства и др. под.

4. Задължения и права на прокурорите

4.1. Задължения относно поведението на прокурорите

4.2. Основни свободи на прокурорите

5. Отношения с други действащи лица и институции

5.1. Отношения с пострадалите, свидетелите, заподозрените, обвиняемите, подсъдимите и с обществеността

5.2. Отношения със съдилищата (съдии и съдебен персонал) и с адвокатите

5.3. Отношения с разследващите органи

5.4. Отношения със служителите в местата за лишаване от свобода

5.5. Отношения с медиите

5.6. Отношения с държавните органи и други институции

6. Организация на прокурорската служба

6.1. Структура

6.2. Персонал

6.3. Управление на ресурсите

6.4. Специализация

6.5. Вътрешно сътрудничество

7. Международно сътрудничество

Приложение

Компилация от становища и доклади на Венецианската комисия относно прокурорите

I.   Увод

II. Ниво на правна уредба – конституционна и законодателна

III. Функции и правомощия на прокурорската служба

2.1. Правомощия в наказателното производство

2.1.1. Разследване и повдигане на обвинение за престъпления от името на държавата в наказателни производства

2.1.2. Конкретни правомощия на прокурорите, свързани с разследването по наказателни дела

2.1.3. Специализирани прокурори

2.2. Други функции на прокурорската служба

2.2.1. Участие в гражданското производство в защита на интересите на частни лица или на държавни органи

2.2.2. Използване на извънредни способи за проверка на влезли в сила съдебни актове

2.2.3. Общ надзор „за законност“ над действията на други държавни органи, физически или юридически лица. Други правомощия на прокурорите извън наказателното производство

2.2.4. Право на законодателна инициатива

IV. Правно положение на прокурорите – независимост и отговорност

3.1. Назначаване и мандат

3.1.1. Назначаване на главния прокурор

3.1.2. Назначаване на прокурори от по-ниските по степен прокуратури

3.1.3. Мандат. Предсрочно прекратяване на мандата не по вина на прокурора

3.2. Външна и вътрешна независимост

3.2.1. Място на прокурорската служба в системата на разделение на властите: част от изпълнителната власт, от съдебната власт или отделна власт сама по себе си?

3.2.2. Импийчмънт на главния прокурор от парламента или освобождаване от президента

3.2.3. Финансова самостоятелност: бюджет на прокурорската служба, възнаграждение на прокурорите, администрация на прокурорската служба

3.2.4. Йерархична организация на прокурорската система: указания и задължения за докладване

3.2.5. Преместване, командироване и т.н.

3.3. Имунитет на прокурорите, наказателни обвинения срещу прокурори

3.4. Конфликт на интереси

3.5. Атестиране, дисциплинарна отговорност и дисциплинарни производства

3.5.1. Атестиране и повишения

3.5.2. Основания за дисциплинарна отговорност и наказания

3.5.3. Дисциплинарни производства

V. Прокурорски съвет

4.1. Функции и правомощия на Прокурорския съвет

4.2. Състав на Прокурорския съвет и правно положение на неговите членове

4.2.1. Избор/назначаване на членовете на Прокурорския съвет

4.2.2. Мандат на членовете на Прокурорския съвет

4.2.3. Избор/назначаване/освобождаване на председателя на Прокурорския съвет. Други органи на съвета

4.2.4. Производства пред Прокурорския съвет

4.2.5. Статут на членовете на Висшия прокурорски съвет. Предсрочно прекратяване на мандата на членовете на Прокурорския съвет

VI. Относими документи

Ръководни начала и изследвания

Становища относно конкретни държави

Становище № 13 (2018) на Консултативния съвет на европейските прокурори (КСЕП) относно независимост, отговорност и етика на прокурорите

I.   Увод, цел и обхват на становището

II. Използвани понятия

Независимост на прокурорите

Отговорност на прокурорите

Етика на прокурорите

III. Независимост на прокурорите

Външна и вътрешна независимост

IV. Отговорност на прокурорите

V. Етика на прокурорите

VI. Международно сътрудничество

Препоръки

Приложение

Подбор от решения на ЕСПЧ относно положението и дейността на прокурорите