-10%

Генетична дискриминация

същност, регламентация и защита

ISBN: 978-954-730-852-7
17,10 лв.
19,00 лв.
+

Книгата представлява първото в България цялостно изследване на въпросите, свързани с генетичната дискриминация. Представена е същността на генните мутации в контекста на наследствените генетични състояния. Анализирани са основни нормативни актове, установяващи изисквания и критерии за извършване на медико-генетичното консултиране.

Принципът на недискриминация по признак човешки геном е анализиран, като е представена връзката му с актове на първичното и вторичното право на Европейския съюз, с актове, приети под егидата на Съвета на Европа и др. Отделено е специално внимание на Конвенцията за правата на човека и биомедицината, както и на четирите допълнителни протокола към нея.

Анализирана е националната правна уредба на принципа на недискриминация по признак човешки геном. Откроена е практическата трудност, която съществува при определяне на „човешкия геном“ като самостоятелно основание за дискриминация. Ценност представлява създаденият от автора алгоритъм на поведение при нарушен принцип на недискриминация по признак човешки геном.

На базата на задълбочения анализ на дискутираните проблеми на вниманието на компетентните органи са предложени конкретни действия за превенция на генетичната дискриминация в Република България.


Мариела Деливерска е доктор по международно право и международни отношения. Работи като експерт в Комисията за защита от дискриминация и в Министерството на правосъдието, специалист в областта на медицинското право и лектор по въпросите на социалното и здравното законодателство.

ПЪРВА ЧАСТ

Генетиката през вековете

Понятие за човешки геном

Развитие и съвременно състояние на науката генетика

Постижения на съвременната генетика

Гени и генни мутации

Действие на гените

Генни мутации и генетични варианти (полиморфизми)

Влияние на генните мутации върху развитието на индивида

Наследствени генетични състояния

Генетични изследвания

Генетични тестове. Същност, видове и правна регламентация

Правна уредба на генетичната консултация

ДНК банки. Регламентиране на дейността им

Редки заболявания

Комплексни и мултифакторни заболявания

Хромозомни болести. Същност и унаследяване

Генна терапия

Персонализирана медицина

Етика и биомедицина

Биоетика и право

Нови технологии – молекулярна биотехнология. Биочипове

ВТОРА ЧАСТ

Недискриминация по признак „човешки геном“ в съвременното международно право

Понятие за недискриминация

Кратък преглед на уредбата на принципа на недискриминация в универсалното международно право

Кратък преглед на уредбата на принципа на недискриминация в европейското право

Признакът „човешки геном“ като признак на дискриминация

Признакът „човешки геном“ международноправна и сравнителноправна уредба на принципа на недискриминация

Универсална уредба

Европейска конвенция за защита на правата на човека и основните свободи

Конвенция за правата на човека и биомедицината

Допълнителен протокол относно забраната на клонирането на човешки същества

Допълнителен протокол относно трансплантацията на органи и тъкани от човешки произход

Допълнителен протокол относно биомедицинските изследвания

Допълнителен протокол за генетичните изследвания за медицински цели

Актове, приети под егидата на Международната организация на труда

Човешки геном и защита на личните данни

Основни положения в законодателството на Съединените американски щати

Усилия за правна уредба на общо понятие за генетично изследване в ЕС

Уредба на принципа на недискриминация по признак „човешки геном“ в Република България

Конституционна уредба

Регламентация по Закона за защита от дискриминация

Практика на Комисията за защита от дискриминация