-10%

Гражданска отговорност на възложителя по чл. 49 ЗЗД за вреди, причинени от изпълнител

ISBN: 978-619-226-228-0
 • Автор:
 • Художник:
  Моника Куманска
 • Издателство:
 • Корица:
  мека
 • Страници:
  204
 • Година на издаване:
  2022
18,00 лв.
20,00 лв.
+

Книгата е първото монографично издание, посветено на института на отговорността на възложителя по чл. 49 от Закона за задълженията и договорите за вреди, причинени от лице, което е натоварил с работа. Последователно са разгледани различните предпоставки за ангажиране на отговорността, включително и основните понятия от общия състав на непозволеното увреждане по чл. 45 ЗЗД. Направена е съпоставка с правната уредба на отговорността на възложителя в различни правни системи, както и със сходни институти. Предложен е нов поглед към смятани за утвърдени положения в правната доктрина.

Обстойният анализ включва и обзор на съдебната практика както на българските, така и на чуждестранни съдилища. Направени са редица предложения за промени в законодателството.

Монографията може да бъде от полза не само за практикуващи юристи, но и за всеки, който има интереси в областта на деликтното право.


Ивайло Тосков е доктор по гражданско и семейно право. Има над десетгодишен опит в сферата на банковото дело, финансите и застраховането. Автор е на публикации в областта на облигационното и на вещното право.

Съдържание

Използвани съкращения

Въведение

1. Актуалност на изследването

2. Обхват на изследването

Някои уточнения

Глава първа. ПОНЯТИЕ И ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОТГОВОРНОСТТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

§ 1. Понятие и правна уредба на гражданската отговорност за вреди, причинени от лице, натоварено от възложителя с работа

1. Понятие за гражданската отговорност на възложителя

1.1. Обща характеристика на юридическата отговорност

1.2. Обща характеристика на гражданската отговорност

1.3. Понятие за деликтна отговорност

2. Актуална правна уредба на отговорността на възложителя

§ 2. Историческо развитие на правната уредба на отговорността на възложителя

1. Отговорност на възложителя в римското право

2. Отговорност на възложителя в българското обичайно право

3. Отговорност на възложителя по Закона за задълженията и договорите от 1892 г. (отм.)

§ 3. Сравнителноправен преглед на отговорността на възложителя

1. Уредба на отговорността на възложителя в континенталната правна система

1.1. Федерална република Германия

1.2. Република Франция

1.3. Руска федерация

2. Отговорност на възложителя в англосаксонската правна система

2.1. Великобритания

2.2. Съединени американски щати

3. Уредба на отговорността на възложителя в правото на Европейския съюз

Глава втора. ФАКТИЧЕСКИ СЪСТАВ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

§ 1. Систематизация на елементите от фактическия състав на отговорността на възложителя

§ 2. Възлагането на работа като предпоставка за отговорността на възложителя

1. Предпоставки на възлагането на работа

1.1. Наличието на възложена работа

1.2. Натоварване с работа

1.3. Контрол и надзор върху изпълнението на работата

2. Особености на възложителя

3. Особености на изпълнителя

4. Отделни хипотези на възлагане на работа

4.1. Органно представителство на юридически лица

4.2. Възлагане на работа от политическа партия

4.3. Възлагане на работа в издателската дейност

§ 3. Причиняването на вреди от изпълнителя

1. Деяние и увреждане

2. Вината

2.1. Вината като правно понятие

2.2. Обстоятелства, които изключват вината

2.3. Вината в гражданското право

2.4. Форми на вината в гражданското право

2.5. Вината като елемент от фактическия състав на непозволеното увреждане

2.6. Вината като предпоставка за ангажиране на отговорността на възложителя

3. Вредите

3.1. Имуществени вреди

3.2. Неимуществени вреди

4. Противоправността

4.1. Понятие за противоправност

4.2. Основания, изключващи противоправността

§ 4. Предпоставката „при“ или „по повод“ на изпълнението на възложената работа

1. Причинната връзка

2. „При“ изпълнение на възложената работа

3. „По повод“ на възложената работа

Глава трета. СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ОТГРАНИЧЕНИЯ

§ 1. Същност на отговорността на възложителя

1. Обективна отговорност

2. Отговорност за чужди действия

3. Теории, обосноваващи съществуването на отговорността на възложителя

4. Функции на отговорността на възложителя

§ 2. Отграничаване на отговорността на възложителя от сходни правни явления

1. Отговорност на работодателя по чл. 200 от Кодекса на труда

1.1. Общи положения

1.2. Съпоставка с отговорността на възложителя

2. Отговорност за действия на деца и неспособни лица

2.1. Общи положения

2.2. Съпоставка с отговорността на възложителя

3. Отговорност за вреди, причинени от вещи

3.1. Общи положения

3.2. Съпоставка с отговорността на възложителя

4. Отговорност на държавата и общините за вреди

4.1. Общи положения

4.2. Съпоставка с отговорността на възложителя

5. Отговорност за вреди от дефектни стоки

5.1. Общи положения

5.2. Съпоставка с отговорността на възложителя

Глава четвърта. ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

§ 1. Материалноправни последици

1. Иск за преустановяване на нарушението

2. Иск за поправяне на вредите

2.1. Натурално обезщетяване

2.2. Парично обезщетяване. Размер на обезщетението

а) Стойност

б) Определяне на стойността във времето

в) Определяне на размера на обезщетението

г) Намаляване на размера на обезщетението

д) Бъдещи вреди

2.3. Лихва за забава

2.4. Право на задържане

2.5. Прихващане

2.6. Солидарност

2.7. Давност

3. Регресно правоотношение

3.1. Предпоставки на правоотношението по чл. 54 ЗЗД

3.2. Основно правоотношение

3.3. Изпълнение

3.4. Характеристика

4. Предложение за допълнителна материалноправна последица

§ 2. Процесуалноправни въпроси във връзка с отговорността на възложителя

1. Иск. Подведомственост и подсъдност

2. Доказване

3. Процесуални отношения между страните

4. Деликтното правоотношение и наказателният процес

4.1. Граждански иск в наказателния съдебен процес

4.2. Значение на влязлата в сила присъда за гражданскоправните последици от престъпното деяние

Заключение

Списък на използваната литература