-33%

Гражданско право. Правни научни изследвания

Правни научни изследвания

ISBN: 978-619-226-091-0
 • Автор:
 • Художник:
  Кирил Златков
 • Издателство:
 • Корица:
  твърда
 • Страници:
  768
 • Година на издаване:
  2018
23,45 лв.
35,00 лв.
+

Предлаганата книга не е от рода на академичните Liber Amicorum, Mélanges или юбилейни сборници, издавани по случай кръгли годишнини или в памет на университетски преподаватели от техни колеги и приятели, а авторска книга, посветена на правото – така, както доц. Кристиан Таков го виждаше, обичаше, разбираше и желаеше да бъде, а именно като тържество на разума и справедливостта, включително и когато с болка го критикуваше за растящите му несъвършенства. В нея е той самият. Публикациите му, свързани с дискусионни въпроси на гражданското и търговското право, са и ще бъдат ценен принос за юридическата наука и практика. Книгата е насочена към днешните и утрешните поколения, защото е част от живота и истината за него. С научните си изследвания Кристиан Таков остава съвременник и спътник на днешния труден и на утрешния по-добър ден за българското право.

Scripta manent!

НАУЧНОТО ДЕЛО НА ДОЦЕНТ КРИСТИАН ТАКОВ

ГРАЖДАНСКО ПРАВО – ОБЩА ЧАСТ

Мнение относно проекта за Граждански кодекс, редакция от м. септември 1999 година

Key Issues of Civil Law in Corruption Cases in Bulgaria

Анализ на измененията на Закона за задълженията и договорите от ДВ, бр. 12 от 1993 г.

Правно значимо поведение

Абстрактните сделки в светлината на понятията за абстрактност и каузалитет

Персонална симулация – видове, хипотези, сравнения с други правни конструкции

Необходимо съдържание на пълномощното за разпоредителни действияЗа правните последици на договор, сключен от мним представител, и на договор, сключен при увреждане на представлявания (чл. 40 и чл. 42 ЗЗД)

Неизяснени или неразглеждани въпроси във връзка с давността

Някои проблеми на тълкуването на чл. 132 от Закона за задълженията и договорите (алтернативни задължения)

Ein Überblick über das bulgarische Vertragsrecht

Облигационно право

Предварителни договори – някои неизяснени аспекти

Към понятието „периодични плащания“

Към въпроса за намаляването на неустойката

Методика за извършване на правен анализ на предприятия, подлежащи на приватизация

Принципи на европейското договорно право (Principles of European Contract Law)

The Producer’s and Seller’s Liability under Bulgarian Law

Обзор на деликтното право в Република България за 2005 г.

Обзор на деликтното право в Република България за 2007 г.

Обзор на деликтното право в Република България за 2009 г.

Обзор на деликтното право в Република България за 2010 г.

Обзор на деликтното право в Република България за 2011 г.

Обзор на деликтното право в Република България за 2012 г.

Обзор на деликтното право в Република България за 2014 г.

Обзор на деликтното право в Република България за 2015 г.

ТЪРГОВСКО ПРАВО

Характер на нормата на чл. 69, ал. 1, изр. 2 от Търговския закон (уведомяване за обстоятелството, че търговското дружество е в процес на учредяване)

Клирингова система

Допустима ли е продажба на предприятие в производството по ликвидация?

Наследяване на дялове в ООД

Необходими белези на ценните книги за участието им в капиталовия пазар. Безналични и налични ценни книги

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

Въпроси във връзка с противоречията между института на съпружеската имуществена общност и духа на законодателството след 1989 година. Част I

Въпроси във връзка с противоречията между института на съпружеската имуществена  общност и духа на законодателството след 1989 година. Част II

ПРЕВОДИ

Рудолф фон Йеринг (1818–1892)

Автобиография

Библиография на трудовете на доц. Кристиан Таков