-33%

Имуществена отговорност на работодателя

ISBN: 978-954-730-853-4
12,73 лв.
19,00 лв.
+

Кодексът на труда през 1986 г. уреди за първи път имуществената отговорност на работодателя за вреди, причинени на работника или служителя от трудова злополука или професионална болест.

Уредбата се опира на гражданскоправния институт на непозволеното увреждане при нарушаване на общото задължение да не се вреди другиму, познат още на римското право, широко прилаган и днес, но внася в него съществени отклонения: не изисква вина от работодателя или от негови работници и служители. Отговорността е обективна.

Основната цел на тази отговорност е пълна обезвреда на причинените вреди на пострадалия: имуществени – претърпени загуби и пропуснати ползи, и морални – определени от съда по справедливост.

В книгата се разглеждат основните въпроси на тази отговорност: предпоставки за възникването й – наличие на трудово правоотношение, настъпила трудова злополука или професионално заболяване, ексцес; причинените вреди и тяхното обезщетяване по съдебен ред. Наситена е с богата съдебна практика на Върховния съд и на Върховния касационен съд от 1987 до края на 2012 г. В приложението са подбрани и анотирани 160 водещи решения на ВС и ВКС.

Книгата е предназначена за съдии, адвокати, юрисконсулти, работодатели, синдикални дейци, специалисти по труда, научни работници, студенти по право и за всички, които се интересуват от правата и задълженията в труда. 


Васил Мръчков – Професор по трудово и осигурително право. Доктор на юридическите науки. Автор на научни трудове в областта на трудовото, осигурителното и международното трудово право.

Глава първа. ВЪВЕДЕНИЕ

§ 1. Предмет, система и задача на изследването

§ 2. Исторически корени и развитие на отговорността на работодателя

§ 3. Цел и функции на имуществената отговорност на работодателя

§ 4. Правна същност на имуществената отговорност на работодателя

§ 5. Отграничаване от сродни граждански отговорности

А. Отграничаване от отговорността на работодателя за нарушаване на трудови права на работника или служителя

Б. Отграничаване от отговорността на възложителя на работа

Глава втора. ОСНОВАНИЕ НА ИМУЩЕСТВЕНАТА ОТГОВОРНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

§ 6. Понятие и състав на основанието

§ 7. Наличие на трудово правоотношение

§ 8. Трудова злополука

А. Материалноправни въпроси

Б. Установяване на трудовата злополука

§ 9. Професионална болест

А. Материалноправни въпроси

Б. Установяване на професионалната болест

§ 10. Ексцес на трудова злополука и професионална болест

§ 11. Вреди

§ 12. Причинна връзка между трудовата злополука или професионалната болест и вредите

§ 13. Имуществената отговорност на работодателя – отговорност без негова вина

Глава трета. СЪДЪРЖАНИЕ НА ИМУЩЕСТВЕНАТА ОТГОВОРНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

§ 14. Правоотношение по имуществената отговорност на работодателя

§ 15. Размер на обезщетението

А. Имуществени вреди

Б. Неимуществени вреди

В. Причинената вреда и осигурителните обезпечения

Г. Дължимо обезщетение от работодателя и застрахователно обезщетение

§ 16. Изключване и намаляване на отговорността на работодателя при вина на пострадалия

А. Изключване на отговорността на работодателя

Б. Намаляване на отговорността на работодателя

§ 17. Обезщетение на наследниците

§ 18. Материалноправни въпроси на регресната отговорност

Глава четвърта. ПРОЦЕСУАЛНИ ВЪПРОСИ

§ 19. Съдебен ред за реализиране на имуществената отговорност на работодателя

А. Подсъдност

Б. Страни

В. Съдебно производство

§ 20. Процесуални въпроси на регресната отговорност

Заключение

Съдебна практика