Коментар на наредбата закон за брака

ISBN: 978-619-7469-36-3
26,00 лв.
+

Под редакцията на Васил Крумов Петров

Васил Петров. Венедиковата Наредба закон за брака – швейцарският закон за брака, развода и децата, поставил основата на модерното българско семейно право

Предговор от автора
Преглед на закона
Материали

Глaва I. Форма на брака
Предварителни бележки
Чл. 1. Въвеждане на гражданския брак
Чл. 2. Религиозно благословение на брака

Глава II. Условия за встъпване в брак
Предварителни бележки
Чл. 3. Възраст за встъпване в брак
Чл. 4. Болести, които са пречка за брака
Чл. 5. Запрещение на двубрачието 
Чл. 6. Родство и сватовство 
Чл. 7. Положение на чуждите поданици

Глава III. Извършване на брака
Предварителни бележки
Чл. 8. Сключване на брак: съществени изисквания
Чл. 9. Място на бракосъчетанието. Публичност
Чл. 10. Установяване самоличността на съпрузите. Декларация, че няма пречки за брака
Чл. 11. Обявяване на брака за сключен. Съставяне на акта
Чл. 12. Отказ на длъжностното лице да извърши бракосъчетанието
Чл. 13. Сключване на брак в чужбина

Глава IV. Права и задължения на съпрузите
Предварителни бележки
Чл. 14. Задължения на съпрузите. Право на занятие. Право на местожителство
Чл. 15. Име на съпругата
Чл. 16. Разделност на имуществата на съпрузите
Чл. 17. Солидарна отговорност за задълженията за текущи домакински нужди
Чл. 18. Издръжка на семейството
Чл. 19. Управление на имуществото на единия съпруг от другия

Глава V. Недействителност на брака
Предварителни бележки
Чл. 20. Необходимост от съдебно обявяване на брака за недействителен
Чл. 21. Недействителни бракове
Чл. 22. Лица, които могат да искат обявяване на недействителността
Чл. 23. Заздравяване на брак, недействителен поради двубрачие
Чл. 24. Оздравяване на болния съпруг
Чл. 25. Забременяване при брак, недействителен поради недостатъчна възраст. Срокове за исковете за унищожение
Чл. 26. Действие на недействителния брак. Положение на извънбрачните деца
Чл. 27. Приравняване на последиците от унищожението с последиците от развода
Чл. 28. Ненаследимост на правото да се иска обявяване на брака за недействителен. Продължаване на иска от наследниците
Чл. 29. Недействителност на брак на чужд поданик

Глава VI. РАЗВОД
Предварителни бележки
Чл. 30. Развод по взаимно съгласие 
Чл. 31. Прелюбодеяние
Чл. 32. Опит за убийство
Чл. 33. Осъждане на затвор
Чл. 34. Отсъствие
Чл. 35. Болест, опасна за другия съпруг или за поколението
Чл. 36. Полова неспособност, безплодие
Чл. 37. Грубо нарушение на брачните задължения
Чл. 38. Дълбоко разстройство на брака
Чл. 39. Ненаследимост. Продължаване на иска от наследниците
Чл. 40. Име на разведената жена
Чл. 41. Последици от развода
Чл. 42. Дарения между съпрузи
Чл. 43. Дял в придобиванията на съпруга
Чл. 44. Срок за предявяване правото на отменение на даренията и на дял в придобиванията
Чл. 45. Положение на децата
Чл. 46. Развод на чужди поданици

Глава VII. ПРОИЗВОДСТВО ПО БРАЧНИТЕ ДЕЛА
Предварителни бележки
1. Производство по иск на единия съпруг
Чл. 47. Брачни искове
Чл. 48. Подсъдност
Чл. 49. Процесуална дееспособност
Чл. 50. Пълномощие по брачно дело
Чл. 51. Съединение на брачни искове помежду им и с иск за издръжка. Насрещен иск 
Чл. 52. Привременни мерки
Чл. 53. Необходимост да се предявят всички основания за развод или за недействителност
Чл. 54. Доказателства
Чл. 55. Разпит на страната
Чл. 56. Служебно събиране на доказателства
Чл. 57. Обявяване на вината
Чл. 58. Съдебни мита
Чл. 59. Срок за обжалване
Чл. 60. Действие на решението по отношение на трети лица
2. Производство по молба за развод
по взаимно съгласие
Чл. 61. Молба
Чл. 62. Помирително заседание. Съдебно заседание
Чл. 63. Допускане на развода. Действие
Чл. 64. Способност за сключване на развод по взаимно съгласие
Чл. 65. Оттегляне на съгласието
Чл. 66. Обжалване

Глава VIII. ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕЖДАНИЯ
Чл. 67. Влизане на закона в сила
Чл. 68. Действителност на браковете, сключени преди влизането на закона в сила
Чл. 69. Разторгване на бракове, сключени преди влизането на Закона за брака в сила
Чл. 70. Срокове
Чл. 71. Обратно действие на правилата за дял в придобиванията
Чл. 72. Препращане на висящите дела
Чл. 73. Издаване на правилник
Чл. 74. Отменение на противоречащите закони

Глава IX. ОСОБЕНИ РАЗПОРЕЖДАНИЯ
I. По закона за лицата
Чл. 1. Съдържание на акта за женитба
Чл. 2. Промяна на номерацията на чл. 153-а
Чл. 3. Отбелязване на решението за развод
Чл. 4. Редакционна поправка
II. По Наказателния закон
Чл. 5. Извършване на религиозен брак преди гражданския
Чл. 6. Укриване на пречка за брака
Чл. 7. Отменение на чл. 212
Чл. 8. Нарушения на изискванията за бракосъчетанието, извършени от длъжностното лице по гражданското състояние
Чл. 9. Отменение на чл. 433