-10%

Приемане на наследството по опис

ISBN: 978-619-226-260-0
13,50 лв.
15,00 лв.
+

Книгата съдържа анализ на теорията и съдебната практика по възловите проблеми на приемането на наследството по опис. Разглеждат се същността на приемането по опис, процедурата на описа, отговорността на наследника, приел по опис, за наследствените задължения, защитата на кредиторите, управлението на наследството от наследника по опис и възстановяването на запазена част от наследството.


Васил Крумов Петров е доктор по право, съдия в Софийския районен съд, редактор в Електронно издание „Предизвикай правото!“.

Традицията – котва или компас?

Традиционните правни институти налагат познаването на традицията  

Наследственоправните опции

За фактическия състав на приемането на наследството по опис

Прави ли се оценка на наследството при приемане по опис?

Ограничената отговорност на наследника, приел наследството по опис

Два процесуални аргумента за отговорността на наследника, приел по опис

Загубване на изгодите от приемането на наследството по опис (чл. 64 и чл. 65, ал. 1 in fine ЗН)

За съотношението между разрешението по чл. 65 ЗН и това по чл. 130, ал. 3 СК

Възстановяване на запазена част без приемане на наследството по опис (за съотношението между чл. 55 и чл. 30, ал. 2 ЗН)

Списък на цитираната литература