Семейно и наследствено право. Казуси. Съдебна практика

Трето допълнено издание

ISBN: 978-954-28-4550-8
25,00 лв.
+

Този сборник попълва празнота в учебната литература по дисциплината Семейно и наследствено право. Негова цел е да улесни студентите и техните преподаватели в задачата им да осъществят прехода от теорията към прак­тиката в обучението по право.

Съдържателно сборникът предлага казуси и подбрана тълкувателна практика. Всеки от тематично обособените 81 казуса поставя въпроси от раз­нообразната материя на семейното и наследствено­то право и търси практически значимите връзки с основни институти на останалите дялове на частното право. Наред с казусите за семестриална подготовка сборникът включва и подбрани казуси, давани през последните няколко години на държавен изпит по гражданскоправни науки. Поради относително по-голямата им тежест, тези казуси са представени с разрешения.

Поместената съдебна практика е с основополагащо значение за осмислянето на основни институти на семейното и наследственото право. Особено ценни са пояснителните бележки към постановленията и тълкувателните решения на ВС и ВКС. Прилагането на голяма част от тези тълкувателни актове се предхожда от предварителна преценка за актуалност с оглед на действащата нормативна уредба, за която сборникът дава надежден ориентир.

 

За авторите:

Велина Тодорова е доктор, доцент по гражданско и семейно право в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“ и в ИДП при БАН. Член е на Комитета по правата на детето към ООН.

Димитър Топузов е доктор, главен асистент по гражданско и семейно право в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“.