-10%

Сборник с доклади и научни съобщения, представени на Международната научнопрактическа конференция „МОТ и България – 100 години и занапред“, посветена на 100-годишнината от създаването на МОТ. Тя се състоя на 27 и 28 юни 2019 г. и беше организирана от Българската асоциация по трудово право и обществено осигуряване, Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Института за държавата и правото при Българската академия на науките, Министерството на труда и социалната политика, Националния осигурителен институт, Асоциацията на организациите на работодателите в България, Конфедерацията на независимите синдикати в България, Конфедерацията на труда „Подкрепа“, издателство „Сиби“ и издателския комплекс „Труд и право“. В нея участваха академични специалисти, докторанти, адвокати, държавни служители, представители на социалните партньори и други специалисти по прилагането на трудовото и осигурителното законодателство от България, Азербайджан, Беларус, Германия, Дания, Русия, Северна Македония, Унгария, Чешката република и Южна Корея. Проведена беше интересна дискусия за историята, настоящето и бъдещето на най-старата специализирана универсална международна организация, на която България е активен член от 1920 г. Надяваме се духът на конференцията да премине и у читателите на книгата, а изложеното в нея да помогне за изследователската, практическата и изобщо познавателната им дейност.

Обръщение от Гай Райдер, генерален директор на Международната организация на труда

Приветствие от ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. д. ф. н. Анастас Герджиков

Приветствие от управителя на Националния осигурителен институт Ивайло Иванов

Приветствие от президента на Конфедерацията на независимите синдикати в България Пламен Димитров

Приветствие от декана на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. д-р Даниел Вълчев

МОТ и държавите членки – общи въпроси

Васил Мръчков

Нормотворческата дейност на МОТ и България през изтеклите 100 години

Ирена Илиева

Международната организация на труда – дълготрайност и ценности в контекста на правото на международните организации

Пламенка Маркова

Нормотворческата дейност на МОТ в условията на глобализация

Кванг-Таек Лии

МОТ и Корея

Мария Минчева

България и 100-годишнината на МОТ – достижения, предизвикателства и възможности

Светлана Головина

Конкретизиране на основните принципи и права в областта на труда в законодателството на Руската федерация

Мария Чочова

Конвенциите на МОТ в практиката на Конституционния съд на Република България

Емил Мингов

За субективния характер на социалните права

Ивайло Стайков

Общопризнатите принципи и норми на международноправното регулиране на труда

Димитър Бранков

Основни позиции на Българската стопанска камара за започване на обществени дебати за съществени промени в Кодекса на труда

Ярослава Генова

Препоръката за заетост и достоен труд за мир и устойчивост и българското общество и право – тест за съвместимост

Анжелика Ясинская-Казаченко

Институционалният опит на фабричната инспекция на труда за създаването на Международната организация на труда

Индивидуални трудови правоотношения

Паунита Петрова

Ролята и значението на МОТ и нейните актове в цялостната система на международноправна защита на социалните права

Кирил Томашевски

Осъществяването на правото на труд в Република Беларус в контекста на международните трудови стандарти: проблеми и перспективи

Албена Великова-Стоянова

Ефективност на мерките срещу трудовата експлоатация

Ива Пушкарова

Престъпленията по българския наказателен закон, свързани с трудова експлоатация, и стандартите на МОТ

Иван Нейков

Микропредприятията и трудовото законодателство – илюзии и реалности (или съвременните Давид и Голиат)

Мария Радева

Конвенциите на МОТ и българското корабоплаване

Рашад Юсиф Мамедов

Актуални проблеми на изпитването при приемане на работа в трудовото право на Република Азербайджан в съвременната епоха: на основата на сравнителен анализ със законодателствата на други държави

Христо Банов

Утвърждаване на правото на професионално образование и професионално обучение в актовете на Международната организация на труда и в българското трудово законодателство

Андрей Александров

Нерешени проблеми, свързани с минималната работна заплата у нас: какво може да промени ратификацията на Конвенция № 131 на МОТ

Ангел Анастасов

Ролята на Административния трибунал на МОТ за утвърждаване на правото на международната гражданска служба и защитата на правата на българските граждани

Фредерик дю Рабеншлаг

Принципът на „Естопел“ в практиката на Административния трибунал на МОТ и на търговските арбитражни съдилища при уреждане на спорове инвеститор – държава

Колективни трудови правоотношения

Красимира Средкова

Социалният диалог в МОТ и България

Чавдар Христов

Правото на сдружаване на работниците и служителите и на колeктивно преговаряне в светлината на доклада на МОТ „Работа за по-светло бъдеще“ – синдикални нагласи и очаквания

Тодор Каламатиев, Александър Ристовски

Такси за присъединяване и персонален обхват на прилагането на колективните трудови договори – позицията на МОТ и правни предизвикателства пред македонското трудово право

Жасмина Христова-Саръиванова

Способи за доброволно уреждане на трудови конфликти – непосредствени преговори, посредничество и арбитраж

Мариана Иванова

Приносът на МОТ при подготовката на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за уреждане на колективните трудови спорове от НИПА и социалните партньори в България

Владимир Бояджиев

Място и роля на Националния институт за помирение и арбитраж за уреждане на колективни трудови спорове в България

Обществено осигуряване

Жозеф Хажду

Поддържане на социалноосигурителна система в Промишленост 4.0

Добринка Бонева-Илкова

Присъединяването на България към Конвенция № 102 на МОТ за социална сигурност (минимални стандарти), 1952 г.

Теодора Петрова

Лъкатушещото развитие на българските пенсионни реформи: поглед към последните 10 години

Цвета Попова

Стандартите на МОТ относно осигуряването при старост – насоки за развитие на българското пенсионно законодателство