Наказателно право на Република България. Обща част. Книга 1

Нова редакция: Александър Стойнов

 • Автор:
 • Издателство:
 • Корица:
  мека
 • Страници:
  272
 • Година на издаване:
  1992
14,00 лв.
+

"Наказателното право на Република България е един от отраслите на нейното действащо право, т.е. система от правни норми, които регулират определена категория обществени отношения. Поради това, като притежава всички черти, характерни за правото въобще, то разкрива и специфични особености, които го отличава от останалите правни отрасли.

Правото на Република България като част от надстройката представлява съвкупност от норми, установени и охранявани от държавата, изразяващи нейната воля. Тези норми съдържат правила за поведение, които целят да регулират обществените отношения с оглед на защитата и развитието на обществото в нашата страна.

Съществените особености на българското право въобще са предмет на изучаване от общата теория на правото. Наред с това наказателното право притежава и специфични особености, свързани с това, че то има за свое съдържание борбата на нашата държава против престъпленията (като особена категория отрицателни обществени прояви, засягащи съществено обществените отношения) посредством използване своеобразните методи на наказанието - нещо, което определя и неговото наименование."
Из книгата

Бележки на редактора
Обща характеристика на наказателното право на Република България

Понятие на наказателното право на РБ

Наука за наказателното право на Република България

Установяване и развитие на българското наказателно право

Учение за наказателния закон

Наказателноправни норми - източник и структура

Законът като източник на наказателноправните норми

Видове и структура на наказателноправните норми

Тълкуване на наказателноправните норми

Естество и задачи, метод и способи на тълкуването

Видове тълкуване с оглед на неговия обем на субект

Действие на наказателноправните норми

Действие на наказателноправните норми по време

Действие на наказателноправните норми на място

Функции на наказателния закон и наказателноправните норми

Методи за осъществяване служебната роля на наказателния закон

Обективно наказателно право и наказателно правоотношение

Учение за субекта на престъплението (наказателноотговорни лица)

Субект на престъплението и обособяване на наказателната отговорност

Проблеми относно субекта на престъплението по съвременното право

Вменяемост и невменяемост

Предпоставки на вменяемостта и критерии за невменяемостта

Проблеми, свързани с вменяемостта и невменяемостта

Малолетни и непълнолетни

Наказателноправно значение на възрастта и възрастовите групи

Наказателноправен режим на наказателноотговорните непълнолетни

Учение за престъплението

Обща характеристика на престъплението

Обществен характер на престъплението

Общо понятие на престъплението

Състав на престъплението