Наследяване по завещание

Редакция на Васил Петров

ISBN: 978-619-7469-39-4
10,00 лв.
+

Наследяването по завещание според проф. Петко Венедиков
Публикуван е досега неиздаван труд на проф. Петко Венедиков, посветен на наследяването по завещание при действието на Закона за наследството от 1949 г. Работата е открита в оставения архив на проф. Петко Венедиков, писана е в периода 1985 – 1990 г.
Значимостта на текста за практикуващите юристи следва от обстоятелството, че в Закона за наследството от 1949 г. изобщо и в частност в главата за завещанията има много малко промени и всеки коментар или научна работа върху разпоредбите на закона е със запазена актуалност. За теорията ценността да се издава текст, писан преди повече от 30 години и повече от 70 години след влизане в сила на даден закон, се състои както в това, че авторът дава нови аргументи, с които потвърждава вече господстващи тези, така и в това, че застъпва аргументирано становища, които противоречат на утвърдени сред мнозинството автори тълкувания на отделни разпоредби на закона. В работата проф. Венедиков дава принос и в двете насоки.
Текстът има особеността, че е писан от един от учените, за които е безспорно установено, че са консултирали и дори формулирали редица от разпоредбите на закона. Аргументите на проф. Венедиков в текста са извлечени главно от езиково тълкуване на разпоредбите и от съпоставка с уредбата в отменения закон. Те ще доведат до съществен развой на науката и практиката по Закона за наследството